برآورد زیتوده روی زمین درختان کم قطر ممرز، راش و انجیلی با استفاده از مدل رگرسیون توانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده

امروزه اندازه‌گیری زیتوده درختان جنگلی از جنبه‌های گوناگون مورد توجه است و در این میان برآورد زیتوده درختان کم‌قطر به عنوان بخش فراموش شده در اندازه‌گیری‌ها دارای اهمیت است. هدف این تحقیق توسعه مدل‌های رگرسیون توانی برای برآورد زیتوده ساقه، شاخه، برگ، پوست و کل در درختان کم قطر گونه‌های ممرز، راش و انجیلی است. به این منظور 9 پایه سالم از هر گونه با قطر برابر سینه 2 تا 8 سانتی‌متر به طور تصادفی انتخاب و قطر یقه، قطر در ارتفاع برابر سینه، قطر در ارتفاع شروع تاج، قطر تاج و ارتفاع اندازه‌گیری شد. سپس درختان قطع شده و وزن تر بخش‌های مختلف اندازه گیری شد. از هر بخش نمونه‌ای به آزمایشگاه منتقل و درصد وزن خشک به دست آمد. با استفاده از تحلیل رگرسیون توانی مناسب-ترین معادلات برای برآورد زیتوده بخش‌های مختلف درختان انتخاب شدند. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، قطر برابر سینه مناسب‌ترین برآوردکننده زیتوده برای بخش‌های چوبی درختان کم‌قطر است و با استفاده از آن می‌توان معادلاتی با ضریب تبیین بالا تولید نمود. اما ارائه مدل‌های رگرسیونی برای اندام‌های غیر چوبی درختان کم‌قطر با دقت مناسب ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aboveground biomass estimation of small diameter trees of Carpinus betulus, Fagus orientalis and Parrotio persica using power regression model

نویسنده [English]

  • Hormoz Sohrabi 1
چکیده [English]

Today, measurement of the forest biomass is important from different aspects. The biomass estimation of small diameter trees as missing part of measurements is significant. The main objective of this study is to develop allometric equations for estimating the stem, branches, leaf, bark and total biomass of small diameter trees including Carpinus betulus, Fagus orientalis and Parrotio persica. To achieve this purpose, 10 intact trees from each species that have 2-8 cm diameter were randomly selected and collar diameter, diameter at breast height, diameter where crown started, crown diameter and height were measeured. Then trees were felled down and different parts were weighted. One sample from each part was transferred to lab and percent of dry weight was calculated. The most appropriate equations for estimating different parts of the trees biomass were selected by using power regression model. The results show that among the variables, diameter at breast height is the most appropriate estimator for estimating woody parts biomass of small diameter trees in all three species and equations can be produced by heigh R2. But, regression models for non-woody parts of small diameter trees can not be produced by sufficient accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Small diameter trees
  • Carpinus betulus
  • Fagus orientalis
  • Parrotio persica