بررسی کمی و کیفی استاندارد‏های ساخت جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 مدرس گروه مهندسی جنگل

3 استادیار مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد سازمان جنگلها و مراتع

چکیده

چکیده
جاده‏های جنگلی از ضروری‏ترین زیرساخت‏ها در مدیریت واحد‏های جنگلی محسوب می‏شوند که تضمین عملکرد پایدار آن‏ها نیازمند پایش و نگهداری منظم شبکه جاده‏های جنگلی می‏باشد. آماربرداری جاده اولین گام در مدیریت جاده‏های جنگلی، بررسی و کنترل رعایت استانداردهای ساخت و نگهداری اصولی آن می‏باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی استاندارد جاده‏های موجود از طریق آماربرداری به منظور برنامه‏ریزی بهینه مدیریت نگهداری و بازسازی جاده‏های موجود می‏باشد. به این منظور بخشی از شبکه جاده حوزه کلیبر‏چای منطقه ارسباران آماربرداری و متغیرهای نیمرخ عرضی و آبروها و پل‏های موجود برداشت و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند. اجزای جاده و اشکالات روسازی و ترانشه‏ها به صورت کمی و کیفی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مقایسه با مقادیر استاندارد نشان داد، به جز در مورد عمق جوی و عرض بستر که اختلافی بین جاده‏های موجود و میزان استاندارد وجود ندارد، در دیگر موارد همه اختلاف‏ها معنی‏دار می‏باشد. نتایج بررسی آبروها و پل‏های مسیر جاده تنها وجود یک آبرو را نشان داد. شیب عرضی نسبت به بقیه اجزا بیشترین درصد تطابق با استاندارد را دارا می‏باشد. 19/25 درصد مسیر جاده بدون اشکالات روسازی می‏باشد و در این میان شیار بیشترین فراوانی ایراد را شامل می‏شود. ترانشه خاکبرداری نسبت به ترانشه خاکریزی بیشترین میزان اشکال را دارا می‏باشد. نتایج این پژوهش می‏تواند در مدیریت بهینه نگهداری و بازسازی جاده‏های منطقه مورد مطالعه مؤثر و در نهایت به عنوان الگوی پایش جاده‏های منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative assessment of road construction standards in Arasbaran region

نویسندگان [English]

  • Manije Talebi 1
  • Ehsan Abdie 3
  • Mohamad Razi Elahian 4
1 MSc. Student in Forest Engineering at Natural Resource Faculty ,Tehran University
3 Ass.Professor
4 Senior Expert In Forest and Range organization
چکیده [English]

Abstract
Forest roads are as essential infrastructure and prerequisite in management of forested areas. Sustainable management of roads depends on regular and timely forest road maintenance. Road inventory is the first step in forest road management, control of construction standards and maintenance operation. The purpose of this study was to assess existing roads standards by road inventory and using the results to schedule maintenance operation. To do this a part of the road network from Kaleibarchay watershed in Arasbaran region was inventoried, and cross sectional components were measured and compared to standard ones. Culverts and bridges along the road were also investigated. Road components, problems of surfacing and slope stability were analyzed quantitative and qualitatively. The results showed that there were significant differences between existing parameters and standard ones and the exceptions were side ditch depth and roadbed. The results of culverts and bridges assessment showed that the road segment only had one culvert. According to the results cross-slope has the highest consistency with standard values. 25.19% of the road length was without any sign of surfacing problems. Among surfacing problems rutting has the highest abundance and cut slope had more stability problems than fill slope. The results of this research can be used in maintenance operation for studied road and also as a model to study and collect required inventory data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction standards
  • Arasbaran region
  • Forest roads
  • road inventory
  • ArcGIS