مقایسه بکارگیری سیستم دوترکیبی موادکمک نگهدارنده پلی اکریل آمید آنیونی و پلی اتیلن ایمین با سیستم یک ترکیبی پلی اکریل آمید کاتیونی در بهبود خواص خمیر وکاغذ روزنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 تایلند، موسسه تکنولوژی آسیا،

چکیده

در این پژوهش تاثیر استفاده از سیستم ماندگاری دو ترکیبی پلی اتیلن ایمین و پلی اکریل آمید آنیونی و در سه سطح مصرف کم،متوسط و زیاد بر روی ویژگی آبگیری خمیر ، مقادیر ماندگاری مواد پرکننده و نیز ویژگیهای ساختاری، مقاومتی و نوری کاغذ روزنامه دست ساخت بررسی و با نمونه های شاهد یعنی سیستم یک ترکیبی ماندگاری (پلی اکریل آمید کاتیونی) موردمقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج و در مقایسه با سیستم یک ترکیبی پلی اکریل آمیدکاتیونی ، بکارگیری سیستم کمک نگهدارنده دو ترکیبی پلی اتیلن ایمین به اضافه پلی اکریل آمید آنیونی، تاثیر کاملا معنی داری برخواص خمیر وکاغذ روزنامه داشته و تاثیرات مثبت یا منفی بکارگیری این مواد کمک نگهدارنده دوترکیبی، بستگی به سطوح مصرف آن دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparison of polymeric retiontion aid systems

چکیده [English]

In this research , the effect of dual retention system , poly ethylene imin plus anionic poly acryl amid and in three level of these chemical consumption(low, medium and high) on pulp drainage , filler retention and also newsprint hand sheet structural, strength and optical properties was investigated and was compared with control samples(the samples that used single retention aid system, cationic poly acryl amid). The results showed that in comparison with control samples, the applying of dual retention system, have significant effects on newsprint pulp and paper properties and the positive or negative effects of dual retention system depends on level of chemical consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • newsprint papers
  • Dual retention system
  • strength properties
  • formation