ارزیابی روش های تجدید حجم 3P وسنتی صددرصد گونه ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری شصت کلاته)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس جنگل

2 مدیر گروه جنگلداری دانشکده علوم جنگل

3 کارمند سازمان جنگلها و مراتع کشور

4 استادیار گروه جنگلداری دانشکده علوم جنگل

5 مدیر طرح جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا

چکیده

دقت در محاسبه و برآورد حجم صنعتی و هیزمی درختان قطع شده در طرحهای جنگلداری که مبنای اخذ عوارض و بهره مالکانه میباشد دارای اهمیت بسزایی میباشد. این تحقیق درصدد است روشهای متداول تجدیدحجم درختان شامل روش سنتی صددرصد و روش 3P را در مقایسه با حجم واقعی درختان ممرز قطع شده در طرح جنگلداری دکتربهرام نیا ارزیابی نماید. بدین منظور 282 اصله درخت ممرز انتخاب گردید. درختان ابتدا به روش تجدیدحجم سنتی صددرصد اندازه گیری شدند، سپس حجم واقعی تمام درختان ممرز به تفکیک صنعتی، هیزمی و کل بر اساس دستورالعمل ابلاغی شیوه تجدیدحجم به روش 3P آماده سازی و اندازه گیری و بطور دقیق محاسبه و مبنای مقایسه روشهای مورد مطالعه قرار گرفت. برآورد حجم درختان ممرز از طریق تجدیدحجم به روش 3P (در5 تکرار) نیز انجام شد. نتایج دو روش تجدید حجم سنتی و3P با حجم واقعی درختان قطع شده مقایسه گردید. نتایج نشان داد حجم های صنعتی، هیزمی و کل درخت ممرز در روش سنتی صددرصد با حجم واقعی درختان(در سطح احتمال 95 درصد) اختلاف معنی داری دارد. محاسبه حجم صنعتی کمتر به دلیل عدم تشخیص و تعیین دقیق بخش های پوسیده و لاپی تنه درختان، و برآورد حجم هیزمی بیشتر به دلیل عدم اندازه گیری آن و درنتیجه حجم کل بیشتر دلیل این اختلاف حجم می باشد. اختلاف حجم برآورد شده به روش 3P در 5 تکرار با حجم واقعی درختان قطع شده 3/6 و4/0 درصد تعیین گردید که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد. حجم کل تجدیدحجم حاصل از روش3P همواره کمتر از حجم کل حاصل از روش سنتی صددرصد بوده و حداقل و حداکثر میزان کاهش 30 و1/23 درصد می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، روش نمونه گیری 3P به خاطر دقت بیشتر نسبت به روش صددرصد سنتی، برای تجدیدحجم درختان قطع شده مناطق احیایی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of renewal volume methods of 3p and one hundred percent for hornbeam species. (Case study: District one of Shast-kolate Forestry Plan)

چکیده [English]

Accuracy in volume estimation of industrial as well as firewood of cut trees, which are the base of stumpage and toll collection calculation, is very important in forestry plans. This investigation aims to evaluate the 3P and traditional renewal methods of hornbeam trees in comparison to the actual volume of cut hornbeam trees in Bahram- Nia Forestry Plan. Therefore, 282 trees of hornbeam species were selected from official cut permission of the year 2011 of the mentioned forestry plan. At first the volume of selected trees were calculated using the traditional hundred percent volume renewal methods. Then the actual industrial wood, firewood and total volume of all hornbeam trees was calculated according to the 3P prescription. Volume estimation of hornbeam trees was done through 3P volume renewal method (in 5 replications). The results of these two methods were compared to the actual volume of cut trees. The results showed that there was a significant difference between the industrial wood, firewood and total volume in traditional method with the actual tree volume. Under estimation of industrial wood volume was due to Indiscrimination of decayed parts of trees, and over estimation firewood volume was due to calculating it according to difference of total tree volume (volume table) and industrial volume. Consequently, over estimation of total tree volume in traditional method was happen relatively. The difference of estimated volume between 3P method with the actual cut trees volume was 0.4 to 6.3 percent that is not statistically significant. Generally the total volume calculated by 3P method was less than (23.1 to 30 percent) the total volume calculated by traditional method. Regarding to the result of this study, the 3P method is suggested for volume renewal of cut trees in reclamation areas due to higher accuracy,to the traditional hundred percent method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volume renewal
  • Traditional method
  • 3P method
  • Forestry plan