بررسی میزان خسارت برف ناشی از خصوصیات فیزیوگرافی در جنگل‌های ناو اسالم، استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار سنجش از دور و بیومتری جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

خسارت برف یکی از مشکلات مهم و متوالی در مدیریت جنگل‌های کوهستانی است. در این تحقیق خسارت برف بر درختان در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل‌های کوهستانی ناو اسالم در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. شیب منطقۀ مورد مطالعه به دو کلاس کم‌تر از 50 درصد و بالاتر از 50 درصد تقسیم شدند. فراوانی درختان خسارت دیده در شب‌های کم‌تر از 50 درصد 5/10 درصد و در شیب‌های بالاتر از 50 درصد 2/18 درصد بود. نتایج نشان داد، فراوانی خسارت برف بر درختان در دو کلاسه شیب زمین اختلاف معنی‌داری دارند (001/0 > P). خسارت برف به انواع صدمه تاجی، شکستگی تنه و ریشه‌کن شدن درختان در شیب‌های بالای 50 درصد بیش‌تر از شیب‌های کلاسه کم‌تر از 50 درصد بودند. درختان واقع در جهت‌ شمالی خسارت بیش‌تری نسبت به درختان واقع در جهت‌ جنوبی دیده بودند، به طوری که فراوانی درختان خسارت دیده در جهت‌ شمالی 6/17 درصد، اما در جهت‌ جنوبی 3/10 درصد بودند. درختان راش، ممرز، پلت و شیردار در جهت‌ شمالی و درختان بلوط و توسکا در جهت‌ جنوبی در مقابل خسارت برف حساسیت بیش‌تری داشتند. به منظور مقاوم سازی توده‌ها در برابر خسارات برف نیاز به اجرای عملیات جنگل‌شناسی مناسب در جنگل‌های کوهستانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Snow damages in related to physiographic factors in Asalem-Nav forests, Guilan province

نویسندگان [English]

  • Farzam Tavankar 1
  • Amir Eslam Bonyad 2
1 Assis. Prof. Islamic Azad University
2 Associate professor of remote sensing and biometry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Somehsara, Iran
چکیده [English]

Snow damage is a significant and serious problem in management of mountain forests. In this research snow damage on trees in related to physiographic factors were studied in Asalem-Nav mountain forests in the Guilan province. The ground slope of study area was divided in tow slope classes: lower and upper than 50 percent. The frequency of damaged trees in lower and upper than 50 percent of ground slopes was 10.5 and 18.2 percent. The results showed that the frequencies of damaged trees have significantly differences in two ground slope classes (P < 0.001). The frequencies of tree damage types of crown damage, stem breakage and uprooting in the slopes of upper than 50 percent was higher than slopes of lower than 50 percent. The trees on the northern aspect slopes were more damaged than southern aspect slopes, so frequency of damaged trees on northern aspect slopes was 17.6 percent but on the southern aspect slopes was 10.3 percent. The trees of Beach, Hornbeam, Great maple and Cappadocian maple in northern aspect slopes, while the trees of Alder and Oak in the southern aspect slopes have more susceptible to snow damage. In order to strengthening of trees against to the snow damage needs to adequate silvicultural operation in mountain forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow damage
  • ground slope
  • Silviculture
  • Asalem Nav forest