تیپ‌های مختلف روزنه برگ توس (Betula spp.) در جنگل‌های شمال کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه گنبد کاووس

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

پژوهش پیش رو به منظور شناسایی تیپ‌های مختلف روزنه و تعیین موقعیت قرارگیری آن نسبت به سلول‌های اپیدرم در جنس توس (Betula spp.) در سه رویشگاه کوهستانی شامل سیاه مرزکوه، سنگده و شهرستانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و نوری انجام شد. از هر رویشگاه 10 پایه درختی با رعایت فاصله حداقل 100 متری از یکدیگر برای انجام این پژوهش در نظر گرفته شد. نتایج آنالیز طرح آشیانه‌ای، حاکی از تفاوت های معنی دار بین جمعیت‌های مختلف از نظر صفات طول بزرگ و کوچک روزنه، عرض بزرگ روزنه و مساحت روزنه و عدم معنی‌داری در صفات عرض کوچک روزنه و تراکم روزنه است. بیشترین و کمترین میزان مساحت روزنه به ترتیب مربوط به جمعیت سیاه مرزکوه و سنگده بود. بررسی همبستگی بین صفات روزنه با مشخصات جغرافیایی رویشگاه نشان داد، که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، طول، عرض و مساحت روزنه کاهش و با افزایش طول و عرض جغرافیایی، طول، عرض و مساحت روزنه افزایش می‌یابد. نتایج آنالیز تشخیص حاکی از مطابقت 70 درصدی بین خصوصیات روزنه با شرایط اکولوژیکی رویشگاه بود. دو تیپ روزنه شامل آنموستیک و پاراستیک برای جنس توس شناسایی شدند، که تیپ پاراستیک تیپ غالب در این جنس بود. از نظر موقعیت قرارگیری روزنه نسبت به سلول همراه، یک تیپ مشابه برای سه رویشگاه شناسایی گردید که در این تیپ روزنه بالاتر از سلول‌های اپیدرم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Different types of leaf stomata Birch (Betula spp.) In the northern forests of Iran

نویسندگان [English]

  • amir kordalivand 1
  • Ali Sattarian 3
چکیده [English]

Different stomata types and their position with epidermal cells in genus Betula spp were studied at the three sites (Siahmarzkoo, Sangdeh and Shahrestanak), by scanning light and electronic microscopy. Ten trees were selected with minimum 100 meters distance from each other. Significant differences in nested layout analysis were calculated between large and small stomata length, large stomata width, its area and no significant differences between small stomata width and densities in different populations. The highest and lowest stomata area related to Siahmarzkoo and Sangde. Correlation between stomata traits and geographical habitat characteristics showed that length, width and area of the stomata decrease by increasing height above sea level and will increase by increasing latitude and longitude. Detection analysis showed a 70 percent match between stomata characteristics and ecological conditions of the habitats. Two types of stomata including paracytic and anomocytic were identified in this genus with paracytic dominant. One similar type of stomata was recognized for three sites in terms of position of stomata in comparison with epidermal cells and in this type, stomata located over than epidermal cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discriminate analysis
  • Birch
  • stomata type
  • Area of stomata