پیش‌بینی ویژیگی‌های کاغذ روزنامه از روی متغیرهای آماده‌سازی خمیرکاغذ (مطالعه موردی) کارخانه چوب و کاغذ مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 هیات علمی بازنشسته دانشگاه تهران

چکیده

ویژگی‌های صنعت خمیر و کاغذ فرصتهای تحقیقاتی مهمی‌ را برای کنترل سیستم‌ها با به‎کارگیری انواع مدل‌ها فراهم کرده است. این تحقیق با هدف بررسی روابط میان 56 متغیر فرایندی تهیه خمیرکاغذ آماده و 17 ویژگی کیفی کاغذ روزنامه ساخته شده در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و تهیه مدل‌های پیش‌بینی انجام گرفت. پس از تهیه سری داده مناسب با در نظر گرفتن زمان لازم برای تبدیل این خمیر به کاغذ روزنامه، روابط این متغیرهای مستقل با متغیرهای ویژگی‌های کاغذ روزنامه با روش رگرسیون حداقل مربعات جزیی (PLS) تعیین گردید که در نتیجة آن 8 بردار مخفی محاسبه شده توانستند متغیرهای مرتبط را مشخص و گروه‌بندی کرده و بیش از 60 درصد از تغییرات ویژگی‌های کاغذ روزنامه را تبیین کنند. بردار اول به عنوان مهم‌ترین فاکتور توانست تغییرات 7 ویژگی کاغذ روزنامه شامل ضخامت، حجیمی، طول پارگی MD، افزایش طول MD، مقاومت به ترکیدن، ماتی، و مقاومت به عبور هوا را توسط متغیرهای فرایندی فشار تمیزکننده‌های گروه سوم، نسبت سرعت جت به توری، دبی خمیر سیوآل، خروجی فن پمپ دو، میزان باز بودن دهانة جعبه‌تغذیه و شیر مخزن آب سفید توضیح دهد که تأثیر اکثر این متغیرها بر کیفیت اتصالات الیاف در کاغذ روزنامه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of newsprint properties from stock preparation variables case study in Mazandaran Wood and Paper Industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Moradian 1
  • Hossein Resalati 1
  • Ghanbar Ebrahimi 2
1 Teacher
2 Professor
چکیده [English]

Pulp and paper industries have provided great research opportunities to control systems, using different kinds of models. The objective of this study was to investigate the relationships between 56 process variables of stock preparation, and 17 newsprint quality properties in Mazandaran Wood and Paper Industries (MWPI) and to develop predictive models. After preparation of suitable data series considering the time needed for pulp to paper, the relations between process dependent and newsprint independent variables were determined using partial least square regression (PLS). In result, 8 calculated latent vectors could categorize and relate variables and determine more than 60 percent of newsprint properties changes. The first vector as the most important factor, determined changes of 7 newsprint properties including; Caliper, Bulk, Breaking Length MD, Elongation MD, Burst, Opacity and Air Resistance from some of stock preparation variables including; stock pressure in the third group cleaners, rush to drug speed, stock save-all flow, output of second fan pump, head-box slice opening degree, white water chamber valve. The majority of these process variables influence on fibers bonding quality in newsprint paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newsprint
  • Statistical model
  • PLS regression
  • Stock preparation variables