بررسی تاثیر استفاده از کربنات کلسیم رسوبی (PCC) بر ویژگی‌های کاغذ با فرنیش CMP و الیاف‌بلند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه چوب و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از پرکننده معدنی کربنات کلسیم رسوبی (PCC) بر ویژگی‌های کاغذ چاپ و تحریر انجام شد. پرکننده‌ معدنی PCC در سطوح 20، 30 و 40 درصد به منظور بهبود ویژگی‌های نوری کاغذ و نیز کاهش مقدار الیاف مورد استفاده در ساخت کاغذ که بخش گران‌قیمت و پرهزینه تشکیل‌دهنده‌ کاغذ هستند، به سوسپانسیون الیاف حاصل از 30 درصد خمیرکاغذ الیاف‌بلند وارداتی و 70 درصد خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی (CMP) افزوده شد. همچنین به منظور بهبود ماندگاری میزان پرکننده موجود در کاغذ، از پلیمر پلی‌آکریل‌آمیدکاتیونی (C-PAM) با وزن مولکولی زیاد و چگالی بار زیاد به عنوان عامل کمک‌نگهدارنده استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش پرکننده موجود در کاغذ، ویژگی‌های نوری کاغذهای دست‌ساز تهیه‌شده بهبود یافتند، اما از سوی دیگر به استثنای مقاومت به پارگی که تقریبا بدون تغییر باقی ماند، مقادیر شاخص ‌های سایر‌ مقاومت‌های مکانیکی کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Precipitated Calcium carbonate (PCC) on paper properties with CMP-Long Fiber furnish

نویسندگان [English]

  • e m 1
  • h r 2
  • k m 3
چکیده [English]

Abstract
This study was carried out with this target to investigate the effect of using precipitated calcium carbonate (PCC) mineral filler on properties of printing and writing paper. PCC mineral filler in 20%, 30%, and 40% levels was added to the fiber suspension prepared by mixing Wood-Free pulp with CMP pulp (30:70 ratio), in order to improve the optical properties and also diminish the used fiber amount which is more expensive and costly constituent part of paper. In order to improvement in filler retention in paper, high molecular weight and high charge density cationic polyacrylamide (C-PAM) polymer also was used as retention-aids. Results indicated that optical properties of prepared handsheet papers were improved by increment in filler amount in paper, but on the other hand the other strength indices reduced, except tear index which approximately remained without change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral filler
  • Precipitated Calcium Carbonate
  • paper properties
  • polyacrylamide