اثر متغیرهای اقلیمی(دما و بارندگی ) بر پهنای حلقه‌های رویشی درختان شاخه‌زاد بلوط ایرانی در ناحیه زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان خرم آباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 فارغ التحصیل

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

4 مربی دانشکده کشاورزی ساری

5 کارمند اداره منابع طبیعی

چکیده

بسیاری از ویژگی¬های درختان از جمله پهنای حلقه¬های سالیانه تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار می¬گیرند. اقلیم¬شناسی درختی، شاخه¬ای از علم گاهشناسی درختی است که به بررسی تاثیر فاکتورهای اقلیمی نظیر دما و بارندگی بر خصوصیات حلقه¬های رویش سالیانه درختان می¬پردازد. به منظور انجام این تحقیق 30 درخت شاخه¬زاد سالم گونه بلوط ایرانی از جنگل¬های بلوط واقع در شهرستان خرم آباد، استان لرستان انتخاب گردید. نمونه¬ها به صورت دیسک تهیه شدند. پس از انتقال به آزمایشگاه و آماده¬سازی سطح نمونه¬ها، پهنای حلقه¬های رویش توسط بینوکولار و میز اندازه¬گیری لین¬تپ و نرم افزار تی¬سپ اندازه¬گیری شد. همچنین تطابق زمانی بین نمونه¬ها با نرم افزار تی¬سپ انجام شد. نمونه¬های رویشی هفت درخت به علت عدم تطابق زمانی مناسب حذف گردیدند. کرونولوژی منطقه با استفاده از نرم افزار ارستان تهیه گردید. داده¬های بارندگی و دما از نزدیک¬ترین ایستگاه هواشناسی منطقه گردآوری شد و تاثیر آن¬ها بر روی حلقه¬های رویش سالیانه درختان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به علت گرم و خشک بودن منطقه، بارندگی و دما به ترتیب تاثیر مثبت و منفی بر رویش شعاعی درختان نشان می¬دهند. بیشترین اثر معنی¬دار بارندگی در ماه¬های مهر (اکتبر) و اردیبهشت (می) و بیشترین اثر معنی¬دار دما در ماه¬های شهریور (سپتامبر)، مهر (اکتبر)، آبان (نوامبر)، آذر (دسامبر)، تیر (ژولای) و مرداد (آگوست) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

EffeEffects of climate variables (temperature and precipitation) on the width of Rings-growth in Persian coppice oak in the central Zagros (Case study: Khoramabad)

نویسندگان [English]

  • javad soosani 1
  • atefe radmeh 2
  • Seyyed Mahmood Ghalebahmani 3
  • shamsaddin balapour 4
  • Asghar Sepahvand 5
1 Assistant Professor in Forestry & Forest Biometry, Forestry DepartmentFaculty of Agriculture Lorestan University
2 M.Sc. Forestry
3 M.Sc. Forestry
4 Coach, Faculty of agriculture , University of Sari
چکیده [English]

Most tree characteristics such as annual growth ring are influenced by climatic changes. Dendroclimatology, a branch of Dendrochronology science, studies the effects of climate parameters such as temperature and precipitation on the characteristics of annual growth ring. To carry out this research, 30 Quercus persica coppice trees were selected in Oak forest in Khorramabad, Lorestan, Iran. We supply trees samples with disk format. Tree ring samples were taken to the laboratory and were prepared there by the handle cutter. Annual growth rings were measured by BINOCOLAR and LINTAB measurement table and TSAP software. Cross dating was performed among samples by TSAP software. Seven tree samples were deleted due to unsuitable Cross dating. Chronology of the site was prepared by ARSTAN. Temperature and precipitation data were collected from climatology station and their effects on annual growth ring were examined. The results indicated that precipitation and temperature had positive and negative effects on trees growth, respectively because of the arid and semi arid climate. Most positive and significant effect of precipitation was recognized in October and May but that of temperature was determined in September, October, November, December, July and August.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus persica
  • Ring-growth
  • Dendrochronology