اثر تنش خشکی بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی نهال‌های بنه (Pistacia atlantica)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

تنش خشکی مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر رشد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک بوده و نسبت به سایر تنش‌های غیرزنده نقش بیشتری در استقرار نهال‌ها‌ در یک اکوسیستم بازی می‌کند. به همین دلیل سهم بالایی از پژوهش‌های بیولوژیکی این مناطق، مربوط به تنش‌های خشکی است. در این تحقیق اثر استرس خشکی (100، 75 ،50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) بر زنده-مانی، رشد (ارتفاع، قطر، سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه، طول ریشه به ساقه) و فعالیت‌های فیزیولوژیکی (فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه‌ای و دمای سطح برگ) نهال‌های بنه (Pistacia atlantica) در شرایط گلخانه‌ای، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استرس خشکی بر اکثر ویژگی‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های بنه تاثیر معنی‌داری دارد. به‌طوری‌که استرس خشکی سبب کاهش زنده‌مانی، رشد ارتفاعی، قطری و سطح برگ نهال‌های بنه شده و فعالیت‌های فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه‌ای و تبادلات گازی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. اما از طرفی، تنش خشکی بر طول ریشه و طول ریشه به ساقه و دمای سطح برگ نهال‌های بنه تاثیر معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of drought stress on growth and physiological characteristics of Pistacia atlantica seedlings

نویسنده [English]

  • JAVAD MIRZAEI 1
چکیده [English]

Drought stress is the main factor affecting on plant growth in dry and sub-dry regions and had the most importance than other abiotic stresses at seedling establishment. So, today's, the great amounts of biological researches are about drought stresses. In this study, the effect of drought stresses (100, 75, 50 and 25% field capacity) on seedling survival, growth (height, basal diameter, leaf area, root length, root volume and root length/ height) and physiological activities (photosynthesis, transpiration, stomatal conduction, leaf surface temperature and gas exchange) of P. atlantica seedlings were investigated in greenhouse condition. The results showed that drought stress had significant effects on morphological and physiological characteristics of Pistacia atlantica seedlings. So that, drought decreased survival, height growth, basal diameter, leaf surface, photosynthesis, transpiration, stomatal conduction and gas exchange of P. atlantica seedlings. Drought stress hadn’t significant effects on root length, root/height and leaf surface temperature of seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Photosynthesis
  • Transpiration
  • Morphology
  • Pistacia atlantica