تاثیر نوع فرایند خمیرسازی بر سیلیس زدایی از لیکور سیاه کلش برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کلش برنج در کشورهای فاقد منابع چوبی کافی می‌تواند به عنوان یکی از مواد اولیه مناسب برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد. اما سیلیس موجود در کلش محدودیت‌هایی را برای کاربرد این ماده در صنایع کاغذسازی ایجاد می‌کند و همچنین بخش‌هایی نظیر آماده‌سازی ماده اولیه، دیگ پخت، سیستم بازیابی مواد شیمیایی، سودسازی، ماشین کاغذ و نیز بازیابی انرژی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق تاثیر فرایند‌های مختلف خمیر‌سازی سودا ، سودا- آنتراکینون و اسید فرمیک بر میزان سیلیس‌زدایی از کلش برنج در سه محدوده عدد کاپای 15، 25 و 35 بررسی شده است. نتایج نشان داده است که در فرایند پخت سودا با افزایش غلظت ماده شیمیایی پخت و در نتیجه کاهش عدد کاپا از 35 به 15، میزان سیلیس موجود در خمیرکاغذ از 27/17 به 41/7 درصد کاهش یافته در حالی که همزمان میزان سیلیس موجود در لیکور سیاه نیز از 34/1 به 20/11 درصد افزایش یافته است. در فرایند سودا - آنتراکینون میزان سیلیس موجود در لیکور سیاه در حدود 115درصد کمتر از فرایند سودا بوده است. نتایج در خمیرسازی اسید فرمیک در مقایسه با فرایندهای متداول ذکر شده کاملاً متفاوت بوده و نشان داده است که مقدار سیلیس خمیرکاغذ با کاهش عدد کاپا از 35 به 15 افزایش یافته است. به طوری که میزان سیلیس موجود در خمیرکاغذ در عدد کاپای 15 به مقدار 18 درصد بوده است. بنابراین در صورت استفاده از فرایندهای خمیر‌سازی سودا- آنتراکینون و اسید فرمیک نه تنها می توان کاهش قابل ملاحظه ای در سیلیس موجود در لیکور سیاه ایجاد کرد بلکه تولید خمیرکاغذ شیمیایی بدون مشکلات زیست محیطی نیز اقتصادی‌تر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of type pulping process on the desilication of rice straw black liquor

نویسنده [English]

  • seyed rahman djafari petroudy 1
1 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Rice straw in the countries without adequate woody lignocellulosic materials can be used as one of the suitable raw materials for the production of chemical pulp. But silica present in the straw causes limitations for its use in this industry and adversely affects sections such as: the raw material preparation, digester, chemical recovery system, recausticizing and paper machine as well as recovery of sodium and energy. In this study, effect of different pulping process such as soda, soda-AQ and formic acid on the desilication of rice straw black liquor at three kappa number 15, 25 and 35 has been studied. The results have shown that in soda pulping process with increasing of chemical charge and consequently kappa number decreasing from 35 to 15 led to reduction of silica deposition in the pulp from 17.3 to 7.4 percent while silica content in black liquor increased from 1.34 to 11.2 percent. The amount of silica in soda-AQ black liquor pulping was lower in comparison with soda pulping process in about 115%. The results in formic acid pulping were significantly different from mentioned conventional pulping and it indicated that silica content of pulp is increased with decreasing of kappa number from 35 to 15. So that pulp silica content at kappa number 15 was 18%. Therefore in the case of using soda-AQ and formic acid pulping of rice straw not only significant reduction of silica in the black liquor may be obtained but also production of chemical pulp without any environmental problems can more be economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice straw
  • Silica
  • Black liquor
  • Soda-AQ
  • formic acid