احیا طبیعی برخی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک مسیرهای چوبکشی در یک دوره 20 ساله (مطالعه موردی: جنگل های شفارود اسالم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

استفاده از ماشین های مدرن بهره برداری در جنگل داری، نیروی زیادی را به خاک منتقل می کند. نتیجه وارد شدن چنین نیروهایی، تغییر و آسیب به ساختمان خاک است که اغلب می تواند اثرات مخرب طولانی مدتی بر خصوصیات میکرومورفولوژیکی از جمله اندازه و نوع حفرات خاک داشته باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی میزان بازیابی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک تراکم یافته در طی دوره 20 ساله در منطقه جنگلی اسالم در شمال ایران انجام گرفت. تیمارها شامل سه دوره زمانی (1، 10 و 20 سال)، دو طبقه شیب (بیشتر از 20 درصد و کمتر از 20 درصد) و دو سطح ترافیک (زیاد و کم) بود. همچنین پلات هایی به ابعاد 5×12 مترمربع در مسیرهای چوبکشی و شاهد تعیین و در هر پلات با استفاده از قوطی کوبینا نمونه دست نخورده تهیه شد و سپس از این نمونه ها، مقاطع نازک تهیه گردید. مقاطع نازک مورد مطالعات میکروسکوپی توسط میکروسکوپ پلاریزان قرار گرفتند و پس از مطالعه و عکس برداری، درصد تخلخل کل، مساحت و قطر معادل حفرات با استفاده از نرم افزارImage Tool محاسبه شد. نتایج نشان داد که پس ازگذشت 20 سال از زمان چوبکشی، هنوز خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک های تراکم یافته در مسیرهای چوبکشی کاملا بازیابی نشده و دارای تفاوت معنی دار با منطقه شاهد بودند و برای ترمیم و احیا طبیعی خاک ها در این مناطق به مدت زمان بیشتری نیاز بود. شیب و شدت ترافیک در میزان بازیابی این خصوصیات نیز تاثیر بسزایی داشتند، به طوری که شدیدترین آسیب به خاک مسیرهای چوبکشی در شیب های بیشتر از 20 درصد و ترافیک زیاد مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Natural recovery of some soil micromorphological properties of skid trails for twenty years period (Case study: Shafarood forest, Asalem)

چکیده [English]

Using modern machinery for logging transfer considerable pressure to soil which causes changes and damages to soil structure. This inturn has long- term effect on micromorphological properties including size and type of soil poresis. This research was conducted to examine the recovery of compacted soil during twenty years period. The treatments included three time period (1, 10 and 20 years), two slope classes (>20% and 20% and high traffic intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural recovery"
  • "Skid trails"
  • " Soil micromorphological properties"
  • "Polarized microscope