بررسی اثرات مختلف خروج دام از جنگل از دیدگاه جنگل شناسی و اقتصادی در حوزه 14 جنگل های شمال کشور (فومن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله عوامل موثر در تخریب جنگل و تاثیر خروج دام از حوزه 14 جنگل‌های شمال کشور از دیدگاه جنگلشناسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌ است. دو گروه مورد نظرسنجی در این مقاله کارشناسان و خانوارهای مشمول طرح جابجایی می‌باشند. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که این دو گروه عوامل متفاوتی را در تخریب جنگل موثر دانسته‌اند 1- رشد جمعیت 2- حضور دام در جنگل ، خسارت ناشی از حضور دام در جنگل را به علت خوردن نهال‌ها و سرشاخه‌ها ، تردد روی زمین و فشردگی خاک جنگل و هچنین عدم استقرار زاد آوری طبیعی دانسته‌اند و همچنین راههای حفاظت از جنگل از نظر آنها، خروج دام از جنگل، واگذاری مدیریت جنگل به دامداران، ایجاد اشتغال برای دامداران و تامین علوفه دام را عنوان کرده اند که از بین این عوامل تامین علوفه و ایجاد اشتغال دامداران را موثرترین عوامل معرفی کرده‌اند. میزان‌زنده‌مانی نهال‌ها بعد از خروج دام از جنگل به نظر آنها بهبود می یابد که میزان این بهبود از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد. بر اساس محاسبات انجام شده در صورت خروج دام از از این حوزه آبخیز جنگل اضافه درآمد سالیانه حاصل از جنگل به تنهایی 1.6 برابر درآمد سالیانه حاصل از دامداری در آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on forest degradation and impact of removing livestock from district 14 of the northern forests of Iran: an environmental and economic perspective (Fuman)

نویسندگان [English]

  • mohammad rezvani 1
  • fahimeh hashemzadeh 2
1 paiam noor university
2 tarbeiat modares university
چکیده [English]

In this paper effective factors on forest degradation and impact of moving out livestock in district 14 of the country’s northern foresters was studied primarily from environmental and economic perspective. Following implementation of relocation project of livestock holders, two categories of participants on different sets of factors affecting forest degradation among which two were considered as more important. Effective on that two factors are more important; thispopulation. On the other hands, the livestock holders in the forest believed that the degradation intensity were a function of grazing intensity the stand seedlings and tree branches, frequency of livestock movement on forest floor and the resulting forest soil compaction. From their pont of view, protecting forest from this destructive impacts can be achieved through such means as 1) exclusion and translocation of livestock from forest areas followed by their establishment in lower land ranches in the area together with supporting the livestock holders with foraged and 2) more importantly, providing employment opportunity for the transferred livestock holder communities. The study showed that seedling survival rate following livestock withdrawal was significantly enhanced in the affected forest areas (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • livestock removal from forest
  • livestock holder assistance program
  • environmental and economic prospective
  • district 14 of northern forest of Iran