بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌ در رویشگاه‌های زالزالک (Crataegus pontica C.Koch) در استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

شناسایی عوامل خاک¬شناسی مؤثر بر پراکنش درختان زالزالک اطلاعات کافی را در مورد این گونه برای جنگلکاری با اهداف مختلف در اختیار قرار می¬دهد، در این پژوهش پس از شناسایی رویشگاههای عمده گونه‌ زالزالک Crataegus pontica) ، پراکنش عمودی آن با تعیین حداقل و حداکثر دامنه ارتفاعی گسترش مشخص گردید. با توجه به جهت جغرافیایی و فرم زمین، قطعات نمونه 5 آری دایره‌ای شکل به‌طوری در نظر گرفته ‌شدند که در هر قطعه، گونه درختی مورد نظر حداقل بصورت دسته‌ای یا گروه کوچک حضور داشته باشد. در مطالعات خاکشناسی میزان عناصر موجود در نمونه¬ها از قبیل درصد مواد آلی، درصدآهک، اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی و بافت خاک تعیین گردید. تجزیه به مولفه های اصلی(PCA) جهت مشخص نمودن مهمترین متغیرها و ارتباط آنها با پراکنش گونه صورت گرفت. نتایج بررسی عوامل مختلف خاک¬شناسی نشان داد که این گونه تنها به میزان pH خاک وابستگی نشان می¬دهد و در خاکهایی با pH کمی بالاتر از خنثی حضور دارد و سایر عوامل از قبیل: سیلت، شن، رس، درصد کربن آلی، هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم خاک نقش تعیین کننده¬ای در پراکنش این گونه ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of soil factors on presence of Howthorn (Crataegus pontica C.Koch) in forests of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Masoume Khanhasani
  • Yahya Khodakarami
  • Khosro saghebtalebi
  • Houshmand Safari
چکیده [English]

Knowledge effective soil factors on distribution of Howthorn trees are an important issue in reforestation and forest management studies. In order to find out the site demands of hawthorn (Crataegus spp.), the main habitats of this species were identified in the Kermanshah province, western Iran. For this purpose, the vertical (elevation) and horizontal (longitude and latitude) distribution limits of hawthorn, aspect and land form were considered. Twenty eight circular sample plots (each 500 m2) were laid out in different combinations of the above mentioned site factors. Moreover, the physico-chemical soil properties of the study sites were studied. Principal component analysis (PCA) was performed to identify the variables and their relationship with species distribution. In general, results showed that only soil pH is effective factor on Howthorn distribution and this species prefer slightly higher than neutral soils. The other factors as: Silt, Sand, Clay, Caco3, C% and EC haven't any effective role on its dispersion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedology
  • PCA Analysis
  • Crataegus
  • Kermanshah