تاثیرpH در استقرارقارچ های ماکروسکپی درتوده های دست کاشت سرو زربین و توسکاییلاقی در جنگل شصت کلاته گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

2 هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند بهشهر

چکیده

قارچ¬ها یکی از اجزاء مهم اکوسیستم¬های جنگلی به شمار می¬روند که در حیات سایر موجودات زنده نقش دارند. تنوع قارچ¬های کلاهک دار در جنگل¬های مختلف پهن¬برگ و سوزنی¬برگ متفاوت است. هدف این مطالعه شناسایی قارچ های کلاهک دار و بررسی تاثیراسیدیته در استقرار قارچ ها درتوده های دست کاشت سرو زربین و توسکا ییلاقی در جنگل شصت کلاته گرگان بوده است. بدین منظور در توده های مورد مطالعه طی دو فصل تابستان و پاییز (1389) قطعه نمونه ای به مساحت 6/0 هکتاری انتخاب کرده و با آماربرداری صددرصد تمامی قارچ¬ها جمع¬آوری گردید. شناسایی قارچ¬ها با بررسی خصوصیات ماکروسکپی و میکروسکپی و استفاده از منابع معتبر انجام شد و تعداد 11 گونه قارچ در توده سرو زربین :
(Boletus queletii, Collybia confluens, Coprinus atramentarius, C. Lagopides, C. micaceus, Hygrocybe laeta, Lepiota cristata, L. naucina, Mycena polygramma, M. pura, Psathyrella candolleana)
و در توده توسکا 7 گونه:
(Collybia sp, Cystoderma amianthinum, Lepiota brunneoincarnata, L. naucina, Mycena abramsii, Macrolepiota gracilenta, Psathyrella candolleana)
شناسایی گردید. جهت یافتن ارتباط بین استقرار قارچ¬های کلاهک دار در توده های مورد مطالعه، میزان pH خاک محل استقرار قارچ با نوار pH متر تعیین و برای اطمینان بیشتر در شرایط آزمایشگاهی با دستگاهpH متر اندازه گیری شد. میزانpH در توده سرو زربین بین 7 تا 8 و در توسکا بین 5/6 تا 5/7 به دست آمد. نتایج نشان داد تفاوت و تغییرات کم اسیدیته محل استقرار قارچ در دو توده دست کاشت سرو زربین و توسکا در حضور و فراوانی قارچ¬های کلاهک دار موثر است.

کلمات کلیدی:pH خاک، توده سرو زربین، توده توسکا ییلاقی، قارچ کلاهک¬دار، جنگل شصت کلاته گرگان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

IMPACT PH OF ON THE ESTABLISHMENT MACROSCOPIC FUNGI of CUPRESSUS SEPERVIRENCE, ALNUS SUBCORDATA MASS in the Shastkalateh forest of Gorgan

نویسندگان [English]

  • Maryam karim 1
  • Mohamad reza kavosi 2
  • Saied Ali mosazade 3
2 patology assistant professor of university of Agriculture and Natural science
3 Department of plant protection reaserch institute of forest and rangeland
چکیده [English]

: Fungi are the important components of forest ecosystems that influence on the life of other organisms. Macroscopic fungi vary in broadleaf and conifer forests. In order to identify Macrofungi on forest floor in Alnus subcordata and Cupressus sempervirens forested masses Plats 0.6 ha were selected in the Shastkalateh forest, Gorgan (North of Iran). Macrofungi collected in summer and autumn season (2010), they were identified according to macroscopic, microscopic characteristics and reliable sources as well. 11 species consist of: Boletus queletii, Collybia confluens, Coprinus atramentarius, C. Lagopides, C. micaceus, Hygrocybe laeta, Lepiota cristata, L. naucina, Mycena polygramma, M. pura, Psathyrella candolleana Were collect on Cupressus sempervirens in compare 7 species consist of: Collybia sp, Cystoderma amianthinum, Lepiota brunneoincarnata, L. naucina, Mycena abramsii, Macrolepiota gracilenta, Psathyrella candolleana collected in Alnus subcordata mass. In order to find relationship between impact pH and presence macrofungi, pH of soil under each specimen was measured by PH meter paper and PH meter device in lab. PH level in Cupressus sempervirens mass and in Alnus subcordata mass were found between 7-8 and 6.5-7.5 respectively.Keywords: PH soil, planting Cupressus sempervirens mass, planting Alnus subcordata mass, macroscopic fungi, Shastkalateh Gorgan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PH soil
  • planting Cupressus sempervirens mass
  • planting Alnus subcordata mass
  • macroscopic fungi
  • Shastkalateh Gorgan