بررسی سطوح پلوئیدی در گونهها و هیبریدهای بین گونهای گردو با روش فلوسیتومتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

4 موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

در این تحقیق سطح پلوئیدی و شمارش کروموزومی در گونهها و هیبریدهای بین گونهای گردو (Juglans ) جهت اهداف اصلاحی با دستگاه فلوسیتومتری مورد بررسی قرار گرفت. در بهار، برگ‌های جوان گردو شامل ارقام گردوی ایرانی (J. regia)، ژنوتیپ_های گونه گردوی سیاه (J. nigra)، گونه هیندسی (J. hindsii) و هیبریدهای بین گونهای رویال (J. hindsii × J. nigra) و پارادوکس (J. hindsii × J. regia) ازایستگاه تحقیقاتی کمال شهر کرج، بخش تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر بطور تصادفی انتخاب شدند. سطح پلوئیدی با بهینه_سازی بافر مورد نیاز متناسب با درختان گردو توسط دستگاه فلوسیتومتری تعیین شد. جهت مقایسه و تعیین سطح پلوئیدی، کروموزوم‌های میتوزی نمونه‌هایی که دارای بیشترین و کمترین محتوای DNA بودند با روش اسکواش شمارش گردید. دامنه میانگین پیک های بدست آمده از جذب نوری سلولها در جریان فلوسیتومتری در نمونه های مورد بررسی، متغیر و از 24/46 تا 68/71 ارزیابی گردید. نمونههای مورد مطالعه دارای سطح پلوئیدی یکسان 32=x2=n2 بوده و تنوع مورفولوژی و محتوای DNA مشاهده شده در آنها، ناشی از تغییر در تعداد کروموزومها نمی_باشد. استفاده از فلوسیتومتری به عنوان روشی مقرون به صرفه، آسان و سریع جهت تعیین سطح پلوئیدی گونه های این جنس و سایر درختان قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

study of ploidy level of Walnut species and inter-specific hybrids by flow cytometry

چکیده [English]

In this study, for the first time, the possibility of DNA content and ploidy level of species and inter-specific hybrids of walnut for breeding purposes were examined by flow cytometry. In the spring, the young leaves of samples ,including of Persian walnut (J. regia), black walnut (J. nigra), J. hindsii and inter-specific hybrids Paradox (J. hindsii × J. nigra) and Royale (J. hindsii × J. regia) in research station of Karaj, Horticulture Research Department of Seed and Plant improvement Institution were selected, Randomly. DNA content of walnut trees were optimized on the base of tree leaves by method of flow cytometry. In order to comparison and determine the ploidy level, mitotic chromosomes of samples with highest and lowest level of DNA, were counted by using squash method. Ranges of mean or mod of DNA content in samples were different from 46.24 to 71.68. However, the samples had equal (2n=2x=32) chromosomes, so the diversity of DNA index among species were not from changes in the number of chromosomes such as Aneuploidy. The use of flow cytometry as an affordable, easy and rapid method for determination of ploidy level and other tree species is recommended Walnut and the other trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ploidy level
  • DNA content
  • Flow cytometry