بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ حاوی نانورس و نانورس همگن‌شده (هموژن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مواد پرکننده عموماً با هدف بهبود ویژگی¬های ممانعتی و نوری و جبران کننده بخشی از ماده لیفی مورد نیاز در ساخت کاغذ با هدف کاهش هزینه¬های تولید به¬کار می¬روند. یکی از متداول¬ترین مواد مورد استفاده در این زمینه رس و نانورس می¬باشد. در این تحقیق به منظور افزایش پتانسیل¬های نانورس در بهبود ویژگی¬های ذکر¬شده و در عین حال جلوگیری از افت ویژگی¬های مکانیکی کاغذ، این ماده با دستگاه هموژنایزر فرآوری (همگن) شده و تبدیل به نانورس کلوییدی پایدار با ابعاد نانومتری گردید. بر¬اساس نتایج به¬دست آمده، نانورس همگن شده با هموژنایزر در مقایسه با نانورس خام در حضور کمک¬نگهدارنده، میزان ماندگاری و خاکستر بیشتر، دانسیته و مقاومت به عبور هوای بیشتری را نیز نتیجه داده است. در عین حال مقادیر مقاومت به ترکیدن و پارگی نیز به مقدار بسیار جزئی کاهش یافته است. در نهایت مقادیر بالای ماندگاری نانورس همگن¬شده در مقایسه با نانورس خام در حضور کمک¬نگهدارنده، موید بار آلودگی کمتر پساب و صرفه اقتصادی سیستم نیز بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Physical, Mechanical and Optical Properties Papers Treated with Nanoclay and Homogenized Nanoclay

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Eskandari 2
  • Hossein Resalati 3
  • Mohammadreza Dehghani-Firouzabadi 4
2 MSc., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Associate professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Filler materials commonly used to improve interdiction, optical and compensational characteristics of a part of fibrous materials needed in manufacture of paper to reduce production costs. One of the most common materials used in this area is clay and Nano clay. In this study, to enhance the Nano clay potential of improving the features listed and However, to avoid compromising the mechanical properties of paper, This material reprocessed with homogenizer and Turned into stable colloidal Nano clay with nanometer Dimensions. According to the results, Nano clay reprocessed with homogenizer in comparison with raw Nano clay In the presence of preservative had more ash and durability, more Density and resistance to airflow. However, the value of Burst and tear resistance slightly reduced. Finally, high levels of homogenized Nano clay Persisting, Indicates that Effluent Contamination has been reduced and improved the system economically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano clay
  • homogenizer
  • interdiction characteristic
  • optical characteristic