ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 - مسئول مکاتبات و دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 استادیار پزوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج

4 استادیار، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج

5 مربی پژوهشی و عضو هیأت علمی ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات

چکیده

زالزالک از تیره گل سرخ (Rosaceae) و از جمله درختانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی بوده و ارزش صادراتی دارد. در این تحقیق کلیه مراحل مربوط به ریزازدیادی گونهCrataegus pseudoheterophylla شامل سترون‌سازی، استقرار، شاخه‌زایی و ریشه‌زایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه برداری در فصل بهار و پاییز انجام و پس از 30 دقیقه ضد عفونی سطحی با اتانول 70% (30 ثانیه) و هیپو کلریت سدیم 5/1% و 2% (به مدت زمان‌های 10، 15 و 20 دقیقه) سترون سازی شدند. محیط‌های کشت MS، WPM و DKW جهت استقرار اولیه مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش شاخه‌زایی در محیط-های کشت MS و WPM و غلظت‌های مختلفی از هورمون‌های BAP و NAA و آزمایش ریشه‌زایی در غلظت‌های مختلفی از هورمون IBA صورت گرفت. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بهترین روش سترون در غلظت هیپوکلریت سدیم 5/1 درصد با مدت زمان 15 دقیقه در فصل بهار و بهترین محیط جهت استقرار در محیط کشت MS با بزرگترین طول شاخه (5/3 سانتی-متر) و بیشترین درصد زنده‌مانی (33/90) حاصل شد. تیمار 8 میلی‌گرم در لیتر BAP در ترکیب با 2 میلی‌گرم در لیتر NAA با 33/39 عدد شاخه در هر نوساقه در محیط کشت MS بهترین تیمار شاخه‌زایی و تیمار 1 میلی‌گرم در لیتر IBA با 25 درصد ریشه‌زایی در محیط کشت MS 2/1 حاوی 40 میلی‌گرم در لیتر PG بهترین تیمار ریشه‌زایی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Micropropagation of Crataegus pseudoheterophylla Pojark. via in Vitro Culture

نویسندگان [English]

  • fatemeh ahmadloo 1
  • masoud tabari 2
  • pejman azadi 3
  • aidin hamidi 4
  • ebrahim Beiramizadeh 5
1 Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
2 author and Associate Professor of Forestry, College of Natural Resources, Tarbiat Modares University. Noor, Iran.
3 Assistant Professor,Agricultural Biotechnology Research institute of Iran (Karaj)
4 Assistant Professor, Seed & Plant Certification & Registration Institue
5 Scientific board members, Department of Biotechnology, National Research Center of Ornamental Plants, Mahallat, Iran
چکیده [English]

Crataegus from Rosaceae family is a tree which has medical, ornamental and commercial utilizations. In this Study, all stages of Micropropagation of Crataegus pseudoheterophylla Pojark. including sterilization, establishment, proliferation and rooting were evaluated. For disinfection, explants were taken in spring and autumn and rinsed under running tap water for 30 min then dipped in 70% ethanol for 30 s followed by immersion in ClONa 1.5% and 2% for 10, 15 and 20 minutes. MS, WPM and DKW media were used for initial establishment. Proliferation was conducted on MS and WPM medium supplemented with different concentrations of BAP and NAA and rooting of shoots was done in 1/2 MS medium supplemented with different concentrations of IBA. Results indicated that the best method of sterilization was obtained in ClONa 1.5% for 15 minutes in spring and the best medium of establishment was obtained on MS medium with maximum shoot length (3.5 cm) and the survival rate (90.33%). The best treatment for proliferation was 8 mg / l BAP plus 2 mg / l NAA with 39.33 shoot numbers on MS medium and the best treatment for rooting was 1 mg / l IBA with 25% rooting on 1/2 MS medium supplemented with 40 mg / l PG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crataegus pseudoheterophylla Pojark
  • Bud culture
  • Micropropagation
  • BAP
  • NAA