تحلیل اثر کاربرد مواد افزودنی و متغیرهای پرس روی خواص مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط با روش سطح پاسخ (RSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناس ارشد

3 idhj ugld

چکیده

در این پژوهش تاثیر پودر پوست بادام به ‌عنوان اکستندر رزین اوره فرم آلدئید، بر روی خواص مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از الیاف باگاس مورد مطالعه قرار گرفت. نسبت پودر پوست بادام به رزین اوره فرم‌آلدئید در پنج سطح (100:0، 95:5، 90:10، 85:15 و 80:20)، پارافین در پنج سطح (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد)، دمای پرس در پنج سطح (140، 150، 160، 170 و 180 درجه سانتی گراد) و زمان پرس در پنج سطح (5، 6، 7، 8، و 9 دقیقه) به‌ عنوان عوامل متغیر این مطالعه استفاده گردید. خواص مکانیکی شامل چسبندگی داخلی (IB)، مدول گسیختگی (MOR) و مدول الاستیسیته (MOE) تخته‌ها مورد آزمون قرار گرفت و نتایج با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پودر پوست بادام اثر معنی‌داری بر خواص مکانیکی تخته‌ها دارد به نحوی که افزایش پودر پوست بادام باعث افت مقاومت‌های مکانیکی شد. چسبندگی داخلی با افزایش پودر پوست بادام کاهش یافت، با این وجود چسبندگی داخلی همه تخته‌ها بالاتر از حد استاندارد EN بود. نتایج نشان داد که پودر پوست بادام در دماهای بالا عملکرد بهتری دارد. پارافین بطور کلی تاثیر منفی ناچیزی بر مقاومت‌های مکانیکی داشت. بر اساس نتایج بدست آمده، دمای پرس 160 درجه سانتی‌گراد و زمان پرس 6 دقیقه به‌عنوان بهترین شرایط پرس توسط روش سطح پاسخ (RSM) تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of using additives and press variables on the mechanical properties of medium density fiberboard with response surface methodology (RSM)

چکیده [English]

In this study, it was evaluated the effect of almond shell powder as extender on the mechanical properties of the medium density fiberboards manufactured from bagasse fibers. Almond shell powder/UF resin ratio at five level (0:100, 5:95, 10:90, 15:85 and 20:80), paraffin content at five levels (0, 0.5, 1, 1.5 and 2%), press temperature at five levels (140, 150, 160, 170 and 180 C) and press time at five levels (5, 6, 7, 8, 9 min) were selected as production variables. The mechanical properties (modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE) and internal bonding strength (IB)) of panels were tested and the data was analyzed based on Response surface methodology (RSM). Results showed almond shell powder, significantly influenced the mechanical properties of panels. They in general decreased with increasing almond shell powder content. Although internal bonding of all panels showed a decrease with increasing the extender, but internal bonding strength of all panels were more than recommended standards (EN). Besides, results of this analysis showed during high press temperature, the extender was better efficiency. In general, wax had a negligible reducer effect on mechanical properties. According to RSM analyses, the best results were found on the panels that have been made at 160° C press temperature and 6 min pressing time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medium Density Fiberboard
  • Bagasse
  • almond shell powder
  • RSM
  • Mechanical properties