تاثیرمتغیر های کلان اقتصادی بر واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحدکرج

3 دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج

4 دانشگاه ازاداسلامی واحدکرج

چکیده

در این تحقیق ،تاثیر متغیرهای منتخب کلان اقتصادی برتقاضاجهت واردات دو محصول تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط ووجود یک ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تابع تقاضای واردات این محصولات با استفاده از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن – جوسیلیوس و آزمون علیت گرنجری بررسی گردید.پس از ایستا نمودن تمامی متغیرها و اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین جملات اخلال، تابع خطی تقاضای واردات این فرآورده های چوبی در ایران طی سالهای 1390 -1365، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تقاضای واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط با میزان درآمد ملی سرانه ، جمعیت کشورو شاخص قیمت نسبی رابطه مثبت دارند .همچنین،نتایج آزمون یوهانسون- جوسسیلوس نشان داد،حداکثر یک بردار همجمعی میان متغیرهای مربوط به معادله تخته خرده چوب و تخته فیبربا دانسیته متوسط وجود داشت. نتایج آزمون علیت گرنجری ،وجود روابط علی از متغیر های قیمت هر بشکه نفت،شاخص قیمت نسبی و نرخ جمعیت به واردات فرآورده تخته خرده چوب رانشان داد .در تابع تقاضای واردات تخته فیبر با دانسیته متوسط نیز، وجود روابط علی از متغیر های شاخص قیمت نسبی، درآمد ملی سرانه و جمعیت در سطح اطمینان 95 در صد و قیمت هر بشکه نفت در سطح اطمینان 90 درصد به تخته فیبر با دانسیته متوسط تأیید می گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of macroeconomics variables on imports of particleboard and MDF in Iran

نویسندگان [English]

  • َAjang Tajdini 1
  • shayan khoshkar langeroudi 2
  • vahidreza safdari 3
  • Mehran Roohnia 4
1 Karaj Branch ,Islamic Azad University
2 Karaj Branch ,Islamic Azad University
3 Karaj Branch ,Islamic Azad University
4 Karaj Branch ,Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, the impact of the selected macroeconomic variables on demand for imports of particleboard and MDF and the existence of long-run and short-run relationships between the variables of import functions for these products investigated applying Johansson – Juselius and Granger causality tests respectively. After making stationary all of the variable and ensure the lack of serial autocorrelation in error terms, the linear functions of import demand in the period of 1986 to 2011 are empirically estimated using an ordinary least squares model. The results indicated that demand for imports of particleboard and MDF have positive relation with national income per capita, the relative price Index and population of the country. Also, the results of Johansen-Juselius test showed that there was one cointegration vector between the related variables for particleboard and MDF. In the imports demand function of particleboard found that there was one-side causal relation from the price per barrel of oil, the relative price Index and population quantity variables to the dependent variable and for MDF are confirmed the one-side causal relation from the relative price index, national income per capita and population quantity at the 95% level and for price per barrel of oil at the 90%level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medium Density Fiber (MDF)
  • Cointegration
  • Particleboard
  • Causality granger Macroeconomic variables