مقایسه روش‌های برآورد امکان برداشت در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس

2 کارشناس

3 کارشناس پژوهشی

چکیده

در این تحقیق میزان دقت و اعتبار روش‌های رایج برآورد امکان برداشت جنگل در روش جنگلداری دانه‌زاد ناهمسال براساس شاخص رویش حقیقی در تیپ‌های مختلف جنگل سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا (شصت کلاته گرگان) مورد بررسی قرار گرفت. آماربرداری به روش منظم تصادفی با شبکه 200×150 متر با قطعه نمونه‌های دایره‎ای به مساحت 10 آر، در سطح سری به مساحت 13/1713 هکتار انجام گرفت و 432 قطعه نمونه برداشت شد. جهت تعیین رویش حجمی به روش مایر، نمونه‌برداری مقاطع رویشی درختان شاهد در 140 قطعه نمونه شبکه 400×300 متر انجام شد. براساس تیپ‎بندی پارسل‌ها و پهنه‎بندی پارسل‌های با تیپ مشابه، سری یک به چهار پهنه (تیپ) راش- ممرز، ممرز- انجیلی، انجیلی- ممرز و آمیخته تقسیم شد تا امکان محاسبه رویش حجمی و امکان برداشت در تیپ‎ها و سری مورد مطالعه فراهم شود. برآورد امکان برداشت با استفاده از یازده روش متداول انجام گردید. سپس از آزمون‌های آماری تی جفتی جهت مقایسه آماری بین امکان برداشت محاسبه شده (رویش) و امکان برداشت‌های برآورد شده (روش‌ها) انجام شد. همچنین برای تشخیص معنی‎دار بودن تفاوت امکان برداشت برآوردی در پهنه‎های مختلف، از آزمون آنالیز واریانس و دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد از میان 11 روش برآورد امکان برداشت مورد مطالعه، 4 روش بعلت معنی‌دار بودن (05/0>P) اختلاف آنها با رویش (شاهد) و سه روش بعلت برآورد بیشتر (غیر معنی‌دار) از رویش شاهد و روش فون مانتل بعلت تفاوت برآورد در پهنه‌های مورد مطالعه (کمتر یا بیشتر) نامناسب تشخیص داده شد. لذا فقط روش ظهیرالدین و روش استفاده شده در طرح کوهمیان آزادشهر با توجه به عدم اختلاف معنی‌دار (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of estimating methods of the allowable cut in the district one of Dr. Bahramnia Forest Management Plan.

نویسندگان [English]

  • mohamad hadi moayeri 1
  • Nishtman Hatami 2
چکیده [English]

This research investigated the accuracy and precision of prevalent methods of annual allowable cuts estimation for uneven-aged high forests based on real growth rate in different forest types in district 1 of Dr. Bahramnia forestry plan, shast kalateh of Gorgan. In order to determine volume increment using Mayer method, sampling of increment cores was done in 140 circle plots with an area of 0.1 hectare in a Systematic- Randomize pattern with (300×400 meters) dimention network an intensity of 3.33 %. Based on parcel level forest typing and site classification in similar compartment, study area has been divided to 4 forest types including Fageto-carpinetum, Carpino-parrotiom, Parrotio-carpinetum and mixed type in order to calculate volume growth rate and allowable cut in forest types and whole district. Estimation of allowable cut was carried out using eleven scientific current methods. The statistical comparisons were conducted using paired samples T-Test between the ibserved allowable cut rate (growth) and the estimated allowable cut rate based on eleven methods. Analysis of Variance (ANOVA) and Duncan test were used for determination of differences among suitable allowable cut methods in the various forest types. Results showed that among 11 methods for estimating allowable cut compared to observed growth, 4 formula have significant differences (P0.05), and results shown that one method (Van mantel) was unsuitable because of less or more than real growth in four forest types. Results showed that only Zahiraldin and Kohmian methods were suitable due to estimation of slightly lower than real growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site classification
  • Volume increment
  • Allowable cut
  • Dr. Bahramnia forest management plan