ارزیابی مقاومت سه گونه اکالیپتوس (E. camaldulensis، E. microtheca ، E.saligna) در مراحل اولیه رشد تحت تنش نمک کلرید کلسیم در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سطح وسیعی از خاک‌های جهان با مشکل شوری مواجه می‌باشند. شوری بر استقرار، جوانه‌زنی و سبز شدن گیاهان تاثیر می‌گذارد. کاشت گونه‌ها و ارقام مقاوم به شوری یک روش بسیار مناسب و اقتصادی جهت غلبه بر مشکلات مربوط به شوری خاک معرفی شده است. گونه‌های مختلف اکالیپتوس در دنیا به عنوان درختان متحمل به شوری معرفی و به طور گسترده‌ای در سراسر جهان استفاده می‌شوند. مهمترین عنصرهای محلول در خاک‌های شور که مانع از رشد و کاهش تولید گیاه می‌شوند کلریدسدیم و کلرید کلسیم هستند. تحقیق حاضر به بررسی اثر تنش نمک کلرید کلسیم بر جوانه‌زنی و رشد رویشی اولیه گیاهچه سه گونه اکایپتوس (E. camaldulensis، E. microtheca و E.saligna) در دو محیط کشت MS و ماسه پرداخته است. نتایج نشان داد که در هر دو محیط کشت جوانه‌زنی بذر گونه E.microtheca تا غلظت 250 میلی‌مول شوری ادامه داشت، در حالی که در گونه‌های E.camaldulensis و E.saligna جوانه‌زنی به ترتیب تا غلظت 200 و 150 میلی‌مول ادامه یافت. در مطالعه مشخصه‌های جوانه‌زنی (درصد و سرعت جوانه‌زنی و بنیه بذر) و رویشی گیاهچه‌ها (طول ریشه‌چه و ساقه‌چه) در هر دو محیط کشت، E. microtheca حداکثر و E. saligna حداقل میزان از میانگین کل را به خود اختصاص داد. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان E. microtheca را در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه به عنوان گونه‌ای مقاومتر به تنش شوری نسبت به دو گونه E. camaldulensis و E. saligna معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of three Eucalyptus species resistance (E. camaldulensis, E. microtheca, E.saligna) in the initially stages of growth under Calcium chloride salt stress under laboratory conditions

چکیده [English]

A large area of world soil have salinity problem. Salinity affects establishment, germination and emergence of plants. Planting salt tolerant species and cultivars is a very convenient and economical way to overcome the problems associated with soil salinity. Various species of Eucalyptus introduced as salt tolerant trees and have widely used around the world. The most important elements dissolved in saline soil that inhibit the growth and crop production are reduced sodium chloride and calcium chloride. In this study has been investigated the effect of calcium chloride as a salt stress on germination and seedling growth of three species (E. camldulensis، E. microtheca and E.saligna) in two substrates, sand and MS medium. The results showed that seed germination has continued until 250 mmol of salinity in both substrates in E. microtheca while the species E. camaldulensis and E. saligna, germinated respectively until 200 and 150 mmol. The maximum and minimum total mean germination (percent and speed germination and seed vigor) and seedling growth(root and shoot length) characteristics in both substrates belong to E. microtheca and E. saligna . Thus, according to the results of this research E. microtheca can be introduced as a more resistance species to salt stress than two other species, E. camaldulensis and E. saligna in germination and primary growth stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium chloride
  • Eucalyptus
  • MS medium
  • sand
  • Salt stress