اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آگاهی از تاثیر شیوه‌های مختلف مدیریت جنگل بر روی تجدیدحیات به منظور حفظ و توسعه پایدار جنگل بسیار ضروری می‌باشد. از زمانی که درختان خشک می‌شوند، روشنه‌هایی در تاج‌پوشش جنگل به وجود می‌آید. روشنه‌ها اهمیت زیادی در اکوسیستم جنگل داشته و با استقرار گونه جدید و گسترش مناظر طبیعی، تنوع زیستی جنگل را افزایش می‌دهند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روشنه‌های تاج پوشش و خشکه‌دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در پارسل شاهد جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس (سری آغوزچال)، صورت گرفت. بدین منظور، پس از جنگل گردشی‌های اولیه و تعیین موقعیت مکانی روشنه‌های تاج‌پوشش، قطعات نمونه 400 متر مربعی در روشنه‌ها و مجاورت خشکه‌دارهای موجود پیاده شد و نهال‌های موجود در قطعات‌نمونه در دو بخش مجزا، نهال کوتاه (ارتفاع کمتر از 5/0 متر) و نهال بلند (ارتفاع بیشتر از 5/0 متر) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعداد خشکه‌دارها، نوع گونه، وضعیت کیفی (درجه پوسیدگی) و وضعیت تخریب روشنه ثبت گردید. طبق نتایج به دست آمده کلاسه سطح روشنه خیلی بزرگ (بیشتر از 500 متر‌مربع) بیش‌ترین تعداد خشکه‌دار و کلاسه سطح روشنه کوچک (کمتر از 100 متر‌مربع) کمترین تعداد خشکه‌دار را به خود اختصاص داده است و بر اساس طبقه‌بندی شدت پوسیدگی به ترتیب مربوط به درجه 2 و 4 می‌باشد. فراوانی خشکه-دارهای افتاده نسبت به خشکه‌دارهای سرپا خیلی بیش‌تر بود و بیشترین و کمترین فراوانی خشکه‌دارهای افتاده به‌ترتیب مربوط به گونه راش و توسکا می‌باشد. در حالیکه در بخش خشکه‌دارهای سرپا بیش‌ترین و کم‌ترین فراوانی به‌ترتیب مربوط به گونه توسکا و راش بدست آمد. گونه راش هم در بخش نهال بلند و هم در بخش نهال کوتاه دارای بیش‌ترین فراوانی است. بنابراین حضور خشکه‌دارها در جنگل تاثیر مهمی بر تجدیدحیات طبیعی جنگل دارد و برای رسیدن به پایداری جنگل باید به نقش این مهم توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of canopy gaps size and dead trees on natural regeneration in the Experimental Forest Station of Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Maryam Dehdashtifar 1
  • S.Gholamali Jalali 2
  • Omid Esmailzadeh 3
  • saleh kahyani 1
1 Department of Forestry, Natural Resources Faculty of Tarbiat Modares University
2 Department of Forestry, Natural Resources Faculty of Tarbiat Modares University
3 Department of Forestry, Natural Resources Faculty of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Awareness of the impact of forest various management methods on forest regeneration is necessary for forest maintenance and sustainable development. Gaps occurs in the forest canopy when trees dry out and die. Canopy gaps have great importance in forest ecosystems and increase the forest biodiversity by establishment of new species and development of natural scenery. This study aimed to investigate the effect of canopy gaps size and dead trees on natural regeneration in control compartment of the Experimental Forest Station of Tarbiat Modares University (Aghozchal district). Therefore, after an initial forest survey and determination of canopy gaps location, plots of 400m2 were sampled in the canopy gaps and adjacent to the existing dead trees and seedlings in the plots were studied in two separate parts: short (50cm height) seedlings. Also, species, number of dead trees, quality status (decay class) and destruction status of canopy gaps were recorded. The results showed that maximum and minimum number of dead trees based on the size of canopy gap was in very large group and small group respectively, and based on decay class is related to class 2 and 4. Logs become much more frequent than snags and the highest and lowest frequency of logs was beech and alder respectively and in contrast, for snags was alder and beech respectively. In comparison with other species, beech has the highest frequency in both parts of natural regeneration. Thus the presence of dead trees in the forest has a significant impact on the natural regeneration and forest biodiversity, high attention should be given for the important role of dead wood in order to achieve forest sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy gap
  • Dead trees
  • Natural regeneration
  • Experimental Forest Station of Tarbiat Modares University