بررسی اثر متقابل نوع پرکننده معدنی و الکیل کتون دیمر (AKD)بر ویژگی‌های کاغذ چاپ و تحریر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عامل آهاردهی الکیل کتون دیمر و پرکننده‌های کائولین، کربنات کلسیم آسیاب شده و رسوبی را بر ویژگی‌های کاغذ‌ چاپ و تحریر انجام شد. از اینرو الکیل کتون دیمر (AKD)در سطح 5/0 درصد و پرکننده‌های کربنات کلسیم رسوبی،کربنات کلسیم آسیابی و کائولین در سطوح 30 درصد، بر اساس وزن خشک الیاف، در ترکیب سوسپانسیون خمیر با 70% خمیر CMP پهن برگان و 30% خمیر وارداتی کرافت رنگ بری شده سوزنی برگان از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه و مطابق استاندارد TAPPIاعمال شد. نتایج نشان داد که نوع پرکننده در کاغذ بر ویژگی‌های کاغذ به طور قابل ملاحظه‌ای تاثیر گذار است. همچنین کاغذهای حاوی کربنات کلسیم رسوبی نسبت به کربنات کلسیم آسیاب شده و کائولین به لحاظ ویژگی‌های مکانیکی به مراتب تاثیر منفی کمتری ناشی از حضور پرکننده‌ها داشته و به لحاظ ویژگی های نوری به مراتب تاثیر مثبت بهتری از پرکننده گرفته است. همچنین شایان ذکر است که عامل آهاردهی سبب تشدید تاثیر نامطلوب پرکننده‌های مختلف در کاغذ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on Reciprocal Effect of Filler Type and Alkyl Ketone Dimer (AKD) on Printing and Writing Paper

چکیده [English]

Abstract
This study was targeted on investigating the effect of sizing agent and PCC, GCC, clay fillers on properties of printing and writing paper. Therefore, Alkyl Ketone Dimer (AKD) by 0.5%, and mineral fillers including precipitated calcium carbonate (PCC), ground calcium carbonate (GCC) and kaolin by 30% were used in furnish consisted of 70% Hardwood chemical-mechanical pulp (CMP) and 30% bleached softwood Kraft pulp (BSKP) produced by Mazandaran Wood and Paper Mill, based on dry weight of fibers and also according to TAPPI Standard. Results showed that filler type affected the paper properties and sizing agent significantly, and PCC containing handsheets also had less negatively affected by fillers, and its optical properties have positively affected by mineral fillers. It noteworthy that sizing agent causes intensified undesirable impact of various fillers on paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filler
  • Alkyl Ketene Dimer
  • paper properties
  • Printing and Writing