اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر دلتوئیدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق مقاومت به پوسیدگی برون چوب صنوبر دلتوئیدس تیمار حرارتی شده در هوای محیط و روغن کلزا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌هایی از چوب صنوبر با ابعاد 19×19×19 میلیمتر بر طبق استاندارد D 1413 ASTM تهیه شدند. تیمار حرارتی در دمای 180، 200 و220 درجه سانتی‌گراد و در مدت 2 و 4 ساعت در هوای محیط و روغن کلزا انجام شد. سپس کاهش حجم نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. نمونه‌های آزمایشی به مدت 12 هفته در معرض قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora puteana) و قارچ عامل پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) قرار گرفتند و سپس کاهش وزن و مقدار رطوبت نمونه‌ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که تیمار حرارتی مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر را بهبود داده است. با افزایش دما و زمان تیمار، مقاومت به پوسیدگی نیز افزایش یافت. به طوری که تیمار حراتی با روغن کلزا در دمای 220 درجه سانتی‌گراد و زمان 4 ساعت، 5/91 درصد و 6/90 درصد به ترتیب مقاومت به پوسیدگی در برابر قارچ C. puteana و T. versicolor، را بهبود داد. همچنین نتایج نشان داد که تیمار حراتی با روغن کلزا، در مقایسه با تیمار حرارتی در هوای محیط، عملکرد بهتری در بهبود مقاومت به پوسیدگی چوب صنوبر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on The Effect of heat treatment in rapeseed oil on decay resistance of Populus deltoides wood

نویسندگان [English]

  • fazel chehreh 1
  • mohamad Mastari Farahani 2
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Faculty member/Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

In this study the decay resistance of Populus deltoides sapwood heat treated in air and rapeseed oil were investigated. For this purpose, the samples of Cottonwood with dimensions 19×19×19mm in according to ASTM D 1413 standard were prepared. Heat treatments were performed at 180, 200 and 220°C temperatures for 2 or 4 hours in air and rapeseed oil. Then samples volumes losses were measured. The experimental samples were exposed to brown rot fungus (Coniophora puteana) and white rot fungus (Trametes versicolor) for 12 weeks. Then weight loss and moisture content of the samples were measured. Results showed that heat treatment improved the decay resistance of cottonwood. With increasing treatment time and temperature, the decay resistance increased. So that heat treatment with rapeseed oil at the temperature of 220 degrees for 4 hours, improved the decay resistance against C. puteana and T. versicolor 91.5 and 90.6 percent, respectively. The results also showed that, heat treatment in rapeseed oil had a better effect in comparison to air heat treatment on the improvement of Cottonwood decay resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat treated
  • Rapeseed oil
  • Decay
  • Coniophora puteana
  • Trametes versicolor