اثر هالوپرایمینگ روی شکست خواب و بهبود مولفه‌های جوانه زنی بذر ارغوان (Cercis siliquastrum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 هیات علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 طبیعی مازندران و منابع مرکزتحقیقات کشاورزی

چکیده

مشکل اساسی بذر ارغوان (Cercis siliquastrum L.) به خاطر خواب دوگانه (پوسته و جنین) است که سبب تاخیر جوانه-زنی و طولانی شدن دوره جوانه‌زنی بذر می‌شود. این تحقیق به منظور کوتاه کردن دوره شکست خواب بذر و بهبود مولفه‌های جوانه زنی آن روی بذرهای خراش داده شده با آب جوش، با استفاده از تکنیک هالوپرایمینگ با غلظت‌های 0، 250، 500، 750، 1000 میلی‌مولار نمک KNO3 (در مدت‌ 24 ساعت) انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در محیط ژرمیناتور (16 ساعت روشنایی، دمای 20 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 65 درصد) صورت گرفت. نتایج نشان داد که به-کارگیری خراش‌دهی مکانیکی (آب جوش) و نمک KNO3 در تکنیک پرایمینگ توانست در دوره کوتاه 30 روزه بر شکست خواب بذر غلبه کند به نحوی که بذرهای خراش داده شده با جوش و هالوپرایم شده با غلظت 750 میلی‌مولار KNO3 درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر را به ترتیب حدود 3، 5/1 و 5/2 برابر نسبت به بذر پرایم نشده افزایش داد. همچنین، در این غلظت، در مقایسه با دیگر غلظت‌ها، کمترین میانگین زمان‌جوانه‌زنی، بیشترین سرعت جوانه‌زنی، بزرگترین اندازه طول ساقه‌چه و شاخص بنیه بذر مشاهده شد. برای کوتاه کردن دوره خواب بذر ارغوان و افزایش میزان جوانه زنی آن در نهالستان‌ها، پیشنهاد می‌شود بذر، قبلا با آب جوش خراش داده شود سپس مبادرت به اعمال تکنیک هالوپرایمینگ با نمک نیترات پتاسیم (ترجیجاً غلظت 750 میلی‌مولار به مدت 24 ساعت) شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Halopriming on Dormancy Breaking and Improvement of Germination Traits of Judas Tree (Cercis Siliquastrum L.) Seeds

نویسندگان [English]

  • naser norouzi haroni 1
  • Masoud Tabari 2
  • ehsan sadati 3
چکیده [English]

The essential problem of Judas tree (Cercis siliquastrum L.) is due to double dormancy (membrane dormancy and embryo dormancy) causing delay of germination and enhance of germination period. This investigation was conducted in order to seed breaking dormancy and improvement of germination characteristic. The experiment was done on scarified seeds with boil water and halopriming technique with concentrations of 0, 250, 500, 750, 1000 mM salt KNO3 (for 24 hours). The experiment was as completely randomized design with four replications in germinator (16 hours of light, 20 °C and 65% relative humidity). The results showed that boil water and halopriming technique (KNO3) in a 30-day halopriming could remove dormancy whereas scarified seeds with boil water and primed with 750 mM KNO3 improved germination percentage, germination speed and seed vigor index, respectively 3, 1.5 and 2.5 fold as compared to non-primed seeds. Likewise, in this salt concentration, in comparison with other ones, the least mean germination time, the greatest germination speed, shoot length and vigor index were appeared. For reducing the seed dormancy period and increasing the germination percentage of C. siliquastrum in nurseries, it is advised that the seeds before planting are to be scarified with boil water and then applied with KNO3 (essentially 750 mM for 24 hours) in halopriming technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halopriming
  • germination
  • Judas tree
  • Scarification