بررسی وضعیت تغییرات تنوع گونه‌های درختی و درختچه‌ای در پارامترهای فیزیوگرافی، خاک وپوشش گیاهی(در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تنوع گونه‌ای درختی و درختچه‌ای با شاخص‌های غنای گونه‌ای، یکنواختی و ناهمگنی در شرایط متفاوت توپوگرافی، انواع تحت رده خاک، تیپ‌های جنگل مختلف و تاثیر اجرای طرح جنگلداری در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا می‌باشد.اطلاعات درختان و درختچه ها از 518 قطعه نمونه طرح جنگلداری استخراج گردید. مقدار شاخص‌های تنوع گونه‌ای برای هر قطعه نمونه هم براساس تعداد درختان و هم براساس رویه زمینی محاسبه گردید. نقشه های خصوصیات اولیه توپوگرافی با استفاده از مدل رقومی زمین منطقه تهیه گردید. نقشه‌های تحت رده‌های خاک و تیپ‌های‌جنگل نیز از پایگاه داده‌های طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا استخراج گردید. میانگین شاخص‌ها در طبقات مختلف متغیرهای مورد بررسی در محیط GISبدست آمد. بررسی معنی داری بین متغییرها و مقادیر تنوع گونه‌ای با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و همگنی گروه‌ها با آزمون توکی در سطح 05/0 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد مقادیر شاخص تنوع در اکثر شاخص‌های محاسبه شده به دو طریق تعداد گونه‌های درختی و رویه زمینی در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، نوع تیپ درختی و تحت رده های خاک دارای اختلاف معنی داری در سطح 05/0 درصد بودند.مقایسه مقادیر شاخص‌های تنوع در توده مدیریت شده و شاهد (پارسل 32) نشان داد که این توده ها از نظر تنوع گونه‌ای تنها در شاخص‌های ناهمگنی براساس تعداد درختان، دارای اختلاف معنی داری در سطح 05/0 درصد بودند و تفاوتی از نظر سایر شاخص ها با یکدیگر نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study on tree and shrub species diversity changes in the physiographic, soil and vegetation parameters, Case study: district one of Dr. Bahramnia forestry plan

چکیده [English]

The purpose of this research is investigation on, spatial distribution of tree and shrub species diversity using richness, evenness and heterogeneity indices in different condition of topographic, suborder soil types, forest type and influence of management in the district 1 of Doctor Bahramnia forest. Trees and shrubs attributes obtained from 518 sample plots of forestry plan .Species diversity indices were determined in each plot based on tree frequency and basal area. The topographic primary attributes maps were derived from a digital terrain model of study area. Suborder soil and forest type maps obtained from database of Dr. Bahramnia forestry plan. Mean of indices in different class of variables calculated using GIS functions. Data were analyzed using statistical software by analysis of one-way variance (ANOVA) and the homogenous groups were determined with Duncan’s test in significant level of p‹0.05. The results indicated that rat of diversity indices in major of tree based species diversity indices calculated with both way, number of trees and basal area of trees were significance statistical difference (p‹0.05) in different class of altitude, slope, aspect, forest type and suborder soil. Comparison of value diversity between managed stand and unmanaged stand (parcel 32) indicated that these stands in heterogeneity indices that calculated with basal area of trees, exhibiting significance statistical difference (p‹0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Species diversity
  • Attribute of topographic
  • Suborder soil
  • Forest type
  • Dr. Bahramnia forestry plan"