تاثیر استفاده از خمیرکاغذ سودای باگاس بر ویژگی های خمیرکاغذ مرکب زدایی شده شرکت لطیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شخصی

2 استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

افزایش تعداد دفعات بازیافت کاغذ باطله باعث افت کیفیت خمیرکاغذ شده، لذا برای بهبود کیفیت کاغذ آن باید از خمیرکاغذ بکر استفاده شود. در این تحقیق از خمیرکاغذ شیمیایی سودای باگاس برای بهبود کیفیت خمیرکاغذ رنگبری شده شرکت لطیف استفاده شد. با استفاده از باگاس کارخانه کاغذ پارس، خمیرکاغذ سودا تحت شرایط آزمایشگاهی تولید شد. خمیرکاغذ باگاس تولید شده تحت شرایط بهینه پخت (با استفاده از هیدروکسید سدیم 5/17%‌ و زمان پخت 30 دقیقه) ‌دارای بازده 3/51% و عدد کاپای 6/18 بوده است که با استفاده از توالی هیپوکلریت – استخراج قلیایی- هیپوکلریت (HEH) رنگ‏بری شد. هر یک از خمیرکاغذهای مورد استفاده ‌در این تحقیق(خمیرکاغذ باگاس، بازیافتی و الیاف بلند وارداتی) ‌تا درجه‌ روانی ml, CSF 360 به‌طور جداگانه پالایش شدند. از 100%‌ خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده لطیف و نیز از درجات مختلف اختلاط 10 تا 30%‌ هر یک از خمیرکاغذهای باگاس و خمیرکاغذ الیاف ‌بلند وارداتی با خمیرکاغذ لطیف،‌ کاغذ دست‌ساز استاندارد تهیه شد و ‌ویژگی‌های کاغذ حاصل تعیین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار خمیرکاغذ باگاس در ترکیب خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده لطیف، ویژگی‌های مقاومتی کاغذ حاصل بهبود یافته است. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذ حاصل از ترکیب 30%‌ خمیرکاغذ باگاس و 70%‌ خمیرکاغذ لطیف (به‌استثنای مقاومت پارگی) معادل ترکیب شاهد شرکت لطیف (ترکیب 80%‌ خمیرکاغذ لطیف و 20%‌ خمیرکاغذ الیاف بلند وارداتی) بوده و با حذف خمیرکاغذ الیاف بلند وارداتی یا کاهش قابل ملاحظه‌ آن قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using Bagasse soda pulp on the Latif co. deinked pulp properties

چکیده [English]

The quality of pulp and paper will be reduced by increasing the number of waste paper recycling and utilization of virgin chemical pulp is one method to upgrade the recycled pulp quality. Therefore, bagasse soda chemical pulp was used to improve the Latif deinked pulp (DIP) quality at present study. Bagasse has been supplied by Pars Paper Company and soda pulp was made at laboratory scale. The Bagasse produced pulp under the optimum cooking conditions (using NaOH 17.5% and cooking time: 30 mins) had 51.3% yield and 18.6 kappa number, and bleached by HEH bleaching sequence. The pulp samples (bagasse, DIP, and imported long fiber pulp(LF)), were separately refined to 360 ml, CSF. Standard hand sheets were made from pure DIP pulp and also different ratios of 10 to 30% of any of bagasse and LF pulps in admixture with DIP pulp and the paper properties were determined. The results showed that the strength properties of DIP were improved by using soda bagasse pulp in DIP furnish. The physical and mechanical properties of paper made from 30% bagasse and 70% DIP pulps, except tear strength, were comparable with the properties of Latif paper (20% LF and 70% DIP pulps) and it can be used by elimination or remarkable decreasing of LF pulp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soda pulping
  • Bagasse
  • Long fiber pulp
  • Recycled pulp