ارتباط پوسیدگی درختان با قارچ‌های چوب‌زی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت‌کلاته گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 کارشناس ارشد جنگلداری، مدیر طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

چکیده

چکیده
قارچ¬های چوب¬زی از عوامل بیماری¬زای گیاهی به شمار می¬آیند، این قارچ¬ها با تجزیه کردن سلولز، همی¬سلولز و لیگنین باعث ایجاد پوسیدگی در درختان جنگلی می¬گردند. در این تحقیق ارتباط بین پوسیدگی درختان با تنوع قارچ¬های چوب¬زی، نوع و قطر درخت میزبان و برخی عوامل فیزیوگرافی و همچنین برآورد تعداد درختان آلوده به قارچ¬های چوب¬زی در سری یک جنگل شصت¬کلاته گرگان مورد بررسی قرار گرفت. آماربرداری از درختان آلوده به قارچ¬های چوب¬زی در دو ترانکست نواری در طول و در دو طرف دامنه کلی سری انجام شد و در داخل نوار¬ها کلیه درختانی که قارچ¬های عامل پوسیدگی بر روی آن¬ها استقرار داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و برای ارتباط پوسیدگی درختان با عوامل فیزیوگرافی، میزبان، قطر میزبان و تنوع قارچ¬های چوب¬زی از رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده گردید. در این پژوهش 5 گونه درختی راش، ممرز، پلت، بلوط و انجیلی به¬عنوان میزبان و تعداد 9 گونه قارچ عامل پوسیدگی چوب در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. فراوانی گونه¬های میزبان و قارچ¬های چوب¬زی در طبقات انتهایی پوسیدگی افزایش یافت و از این نظر بین طبقات پوسیدگی درختان اختلاف معنی¬داری وجود داشت. تعداد درختان دارای پوسیدگی چوب در منطقه مورد مطالعه 1405 اصله برآورد گردید. Fomes fomentarius با 76/36 درصد بیشترین و Ganoderma australe با 47/1 درصد کمترین درصد آلودگی را برای درختان دارند. عوامل فیزیوگرافی، نوع میزبان و قطر درختان میزبان در پوسیدگی درختان موٌثر نبودند و تنوع قارچ¬های چوب¬زی موٌثر¬ترین عامل در پوسیدگی درختان می¬باشد که با افزایش تنوع قارچ¬های چوب¬زی پوسیدگی درختان تسریع می¬گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship of trees decaying whit wood fungi and some of habitat factors in the Shastkolateh forest of Gorgan

نویسندگان [English]

  • mohammad rostamian 1
  • mohammad reza kavosi 2
  • shaban shataee 3
  • ali akbar mohammad alipour malekshah 4
1 student
2 Assistant Professor Department of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Associate Professor., Department of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Senior in Forestry, Dr. Bahramnia Forest Management Plan
چکیده [English]

Abstract
Wood fungi are plant pathogens, these fungi are causing decay in forest trees by decomposition of cellulose, hemicellulose and lignin. The aim of this study was to investigate the relationship of trees decay with diversity of wood fungi, type and diameter of host tree and some of physiographic factors as well as estimation of the number of infected trees by wood fungi in district one of the Education and Research Shastkolate forest of Gorgan. Inventory of the trees infected by xylophillous fungi was carried out using two strip transects, and all the infected trees were investigated in transects. To investigate a relationship between tree decay levels (ordinal response variable) and some predicator variables namely physiographic factors, host, hosts diameter and the diversity of xylophillous fungi, ordinal logistic regression was used. In this study, five species of trees namely, Fagus orientalis, Carpinus betulus, Quercus castaneifolia, Acer velutinum and Parrotia persica as the host, and 9 species of xylophillous fungi were identified in the study area. Abundance of host species and xylophillous fungi increased at the end of decay classes. In this respect, there is a significant difference between the levels of decay classes. Number of trees with decayed wood in the study area of 1405 was estimated. Fomes fomentarius with 36/76 percent have the most percentage of infection, and Ganoderma austral with 1/47 percent have the lowest percentage of infection for the trees. Physiographic factors, the type of host tree and diameter of host trees in trees decay by xylophillous fungi were ineffective, and diversity of xylophillous fungi was the most effective factor in trees decay. With increasing of the diversity of xylophillous fungi, tree decay is accelerated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: decay
  • wood fungi
  • ordinal logistic regression
  • Shastkolateh of Gorgan