نویسنده = ثاقب طالبی، خسرو
تعداد مقالات: 9
1. برآورد تغییرات مکانی ضخامت لاشبرگ در سری یک و دو توده‌های جنگلی طبیعی و دست کاشت عرب داغ گلستان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 109-130

10.22069/jwfst.2020.18170.1878

علی مستوری؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدهادی معیری؛ خسرو ثاقب طالبی


2. ارزیابی اکولوژیک جنگلکاری های سوزنی برگ و پهن برگ نکا در شرق مازندران (مطالعه موردی: منطقه قرمرض)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-184

10.22069/jwfst.2017.11089.1579

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ شهرام امینی


5. ویژگی‌های ساختاری خشکه‌دار در یک جنگل دست نخورده طبیعی راش آمیخته (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 185-205

مجتبی امیری؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هاشم حبشی


6. تنوع خصوصیات روزنه برگ راش شرقی در جنگلهای هیرکانی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 167-184

زهره سعیدی؛ داود آزادفر؛ خسرو ثاقب طالبی


7. تاثیر شدت نور نسبی و نقاط مختلف روشنه بر ویژگی های کمی و کیفی تجدیدحیات طبیعی بلندمازو در جنگل لوه – استان گلستان

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-64

یاسر شاهینی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ حشمت الله حیدری؛ پژمان پرهیزکار؛ داود آزادفر


8. بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌ در رویشگاه‌های زالزالک (Crataegus pontica C.Koch) در استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 153-166

معصومه خان حسنی؛ یحیی خداکرمی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ هوشمند صفری


9. مقایسه تنوع گونه ای گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا - مازندران)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 59-76

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی؛ محمد اکبرزاده