نویسنده = علوی، سید جلیل
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونه ملج (Ulmus glabra Huds.) در جنگل خیرود نوشهر

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 67-80

10.22069/jwfst.2017.13119.1672

عاطفه محمدی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی


3. کاربرد تابع K رایپلی در آشکار سازی الگوی پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-39

سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ زهرا نوری؛ محمد رضا مروی مهاجر