نویسنده = ابراری واجاری، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-108

10.22069/jwfst.2018.14826.1738

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ رضا اخوان؛ کامبیز ابراری واجاری؛ ایمان سپهوند؛ فزهاد جهانپور