نویسنده = پیله ور، بابک
تعداد مقالات: 4
1. بررسی الگوی توزیع و برخی مشخصات کمی و کیفی بذور بلوط ایرانی در جنگل‌های جست زاد زاگرس میانی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 23-42

10.22069/jwfst.2017.10391.1540

زهرا نیک فر؛ بابک پیله ور؛ حمیدرضا عیسوند؛ زهرا میرآزادی


2. شناسایی جوامع گیاهی جنگل پرک لرستان با استفاده از روش‌های کمی

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 69-96

10.22069/jwfst.2017.10418.1542

زهرا ویس کرمی؛ بابک پیله ور؛ غلام حسن ویس کرمی


4. اثر تیمارهای مختلف نور و آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد و ویژگی‌های کمی نهال‌های رملیک Ziziphus nummularia

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-28

بابک پیله ور؛ زهرا میرآزادی؛ حمزه جعفری سرابی