نویسنده = وحیده پیام نور
بهینه‌سازی اثر امواج فراصوت بر تولید گانودریک اسید در Ganoderma adspersum با روش سطح پاسخ

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-37

10.22069/jwfst.2023.21245.2016

منصوره آقاسی‌زاده شعرباف؛ وحیده پیام نور؛ محمدرضا کاوسی؛ جواد اصیلی


اثر میدان مغناطیسی بر توان‌زیستی، بتولینیک اسید و خواص آنتی‌اکسیدان توس (Betula pendula Roth.)

دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-57

10.22069/jwfst.2022.19601.1946

منصوره آقاسی‌زاده شعرباف؛ وحیده پیام نور؛ عباس رضایی اصل


ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های ریخت‌شناسی برگ و بذر گونه‌های جنس ممرز در دو منطقه درازنو کردکوی و هزارجریب (استخرپشت) نکا مازندران

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 83-99

10.22069/jwfst.2022.19127.1927

آزیتا خوش اندام سروینه باغی؛ وحیده پیام نور؛ ماریه نوده؛ عمران عالیشاه؛ محمد جعفراقایی


بررسی اثر تنش شوری و کود معدنی هربان بر صفات مورفولوژیکی زیتون‌تلخ (Melia azedarach L)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-36

10.22069/jwfst.2021.18336.1887

همایون محمدی؛ وحیده پیام نور؛ جمیله نظری؛ صادق آتشی


بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج

دوره 26، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-30

10.22069/jwfst.2019.12362.1644

مریم مسی وند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفرآقایی؛ جهانگیر محمدی


اثر میزبان‌های مختلف بر تغییرات متابولیت‌های ثانویه دارواش (Viscum album)

دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-32

10.22069/jwfst.2018.14432.1723

وحیده پیام نور؛ حلیمه امیریان؛ فرزانه رزمجو


تیپ‌های مختلف روزنه برگ توس (Betula spp.) در جنگل‌های شمال کشور

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 55-74

امیر کردعلیوند؛ وحیده پیام نور؛ علی ستاریان؛ جهانگیر محمدی


بررسی سطوح پلوئیدی در گونهها و هیبریدهای بین گونهای گردو با روش فلوسیتومتری

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 183-194

مریم مسی مند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفر آقایی


ارزیابی مقاومت سه گونه اکالیپتوس (E. camaldulensis، E. microtheca ، E.saligna) در مراحل اولیه رشد تحت تنش نمک کلرید کلسیم در شرایط آزمایشگاه

دوره 21، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 169-184

وحیده پیام نور؛ سامره هاشمی؛ علیرضا علی عرب؛ راضیه جعفری حاجتی


ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 59-75

سیده سامره هاشمی؛ وحیده پیام نور؛ علیرضا علی عرب؛ علی جعفری مفیدابادی


باززایی مستقیم توس Betula litwinowii از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه تک‌گره

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 183-192

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی