نویسنده = مهدوی، علی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی الگوی مکانی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در شهرستان ملکشاهی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-68

10.22069/jwfst.2016.3170

وحید میرزایی زاده؛ علی مهدوی؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ علی‌اکبر جعفر زاده