دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-134 
4. پیش‌بینی و بررسی نوسانات ‌قیمت چوب گونه‌های اصلی جنگل‌های خزری

صفحه 51-70

نیشتمان حاتمی؛ سلیمان محمدی لیمائی؛ محمدهادی معیری


8. بررسی ترکیب فورفورال-اوره برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی مکانیکی چوب توس

صفحه 117-134

داود افهامی سیسی؛ مرضیه شریفات؛ ماری-فرانس تونون؛ اصغر طارمیان؛ مهدی جنوبی