دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-202 
10. اثر اندازه روشنه و خشکه دارها بر تجدیدحیات طبیعی درختان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس

صفحه 149-168

مریم دهدشتی فر؛ سید غلامعلی جلالی؛ امید اسماعیل زاده؛ صالح کهیانی