نویسنده = علیزاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. باززایی مستقیم توس Betula litwinowii از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه تک‌گره

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 183-192

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی