نویسنده = حیدری، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زمان عمل آوری و مقدار خاکستر ساقه ذرت بر ویژگی های مکانیکی خاک های تورم پذیر راه های جنگلی چکیده

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

آیدین پارساخو؛ عبدالرسول حیدری؛ مهران نصیری؛ هاشم حبشی