نویسنده = پورموسی، شادمان
تعداد مقالات: 3
1. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری صنایع کارتن سازی درایران

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 243-260

نازنین سادات روشن رو؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی


2. بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران صنایع کارتن سازی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 233-254

مارال کرکودی؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی