نویسنده = قاضی نوری، سید سپهر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مزیت و شکاف تکنولوژیکی مدیریت پایدار جنگل

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-167

حمید خزایی؛ رحیم ملک نیا؛ سید سپهر قاضی نوری