نویسنده = لطفعلیان، مجید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دست اندرکاران جنگل در ارزیابی شاخص های مدیریت پایدار (مطالعه موردی: استان لرستان، شهرستان کوهدشت)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-132

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ مجید لطفعلیان؛ مجتبی ایمانی راستابی