نویسنده = قاسمیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مرکب زدایی آنزیمی با لیپاز بر ویژگی های خمیر کاغذ روزنامه چاپ شده به روش افست

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

محمد هادی آریائی منفرد؛ علی قاسمیان؛ منیره سادات نصیری