نویسنده = پورشکوری، فرخ
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل‌های ‌زادآوری و تعیین عوامل زنده و غیرزنده تاثیر گذار بر آن در جنگل‌های هیرکانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

محمود بیات؛ منوچهر نمیراتیان؛ فرخ پورشکوری