نویسنده = امینی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اکولوژیک جنگلکاری های سوزنی برگ و پهن برگ نکا در شرق مازندران (مطالعه موردی: منطقه قرمرض)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-184

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ شهرام امینی