نویسنده = شاکری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استفاده از لیکور سیاه تقویت شده با نانو لیف لیگنوسلولز جهت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 297-322

مصطفی یحیوی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ علیرضا شاکری