نویسنده = دهقانی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر به کارگیری زئولیت سنتزی 4َA به عنوان رنگدانه روی ویژگی های فیزیکی کاغذ

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-156

سیدمحمد حسینی؛ احمد سراییان؛ علی قااسمیان؛ محمد رضا دهقانی