نویسنده = روشن رو، نازنین سادات
تعداد مقالات: 1
1. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری صنایع کارتن سازی درایران

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 243-260

نازنین سادات روشن رو؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی