نویسنده = آقابابایی کمشه چه، مریم
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از آردچوب در ساخت سرامیک متخلخل جاذب فلز سنگین کادمیوم از محلول های آبی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 289-308

مریم آقابابایی کمشه چه؛ مهدی مشکور؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی