نویسنده = آزاد، صونا
تعداد مقالات: 1
1. تخته نانوسلولز: مطالعه عملکرد پیش پرس سرد و خواص فیزیکی تخته

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-302

صونا آزاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابولقاسم خزاعیان